Anunt concurs cercetător științific gr. III

Nr. 4050/16.12.2019

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său, din Şos. Kiseleff, nr. 1, Sector 1, București, în conformitate cu Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gr. III în cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:

 1. au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. au capacitate deplină de exerciţiu;
 3. nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 4. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit postului scos la concurs;
 7. cunosc limba română, scris şi vorbit.

Condiții specifice pentru ocuparea postului: 

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Științe ale Educației;
 2. să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor. 

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 2. copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copii de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice, după caz, copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență al salariaților, adeverințe, pentru a dovedi vechimea;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 4. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae;
 7. lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.

Concursul se organizează după cum urmează:

 1. 16 decembrie 2019 – aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare la concurs;
 2. 17 ianuarie 2020 – selecţia dosarelor;
 3. 3 februarie 2020 – analiza dosarului;
 4. 10 februarie 2020, ora 10:00: proba scrisă.

Rezultatul probelor de concurs se apreciază prin note de la 10 la 1.

Va fi admis candidatul care a obținut cele mai bune performanțe: cel puțin media 8 și nicio notă sub 7.

Bibliografia pentru concurs:

 1. Dewey, J. (1998). Experience and education (60th anniversary ed.). West Lafayette, Ind.: Kappa Delta Pi.
 2. Hein, G. E. (1998). Learning in the museum. London ; New York: Routledge.
 3. Dierking, Lynn. 1991. ‘Learning Theory and Learning Styles: An Overview’. Journal of Museum Education 16 (1): 4–6.
 4. Jackson, Philip W. 2012. What Is Education? Chicago ; London: University of Chicago Press.
 5. Montalvo, Maeve. 2019. ‘The Museum Education Department as Training Ground for Scholar-Educators’. Journal of Museum Education 44 (2): 210–217.
 6. ‘Museum Techniques in Fundamental Education – UNESCO Digital Library’. n.d. Accessed 16 December 2019. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000064500.
 7. Neathery, Madelyn Faye. 1998. ‘Informal Learning in Experiential Settings’. Journal of Elementary Science Education 10 (2): 36.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.