Anunt concurs cercetător științific gr. III

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său, din Şos. Kiseleff, nr. 1, Sector 1, București, în conformitate cu Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gr. III în cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:

 1. au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. au capacitate deplină de exerciţiu;
 3. nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 4. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit postului scos la concurs;
 7. cunosc limba română, scris şi vorbit.

Condiții specifice pentru ocuparea postului: 

 1. a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: Biologie, Știința Mediului, Medicină Veterinară, Geologie, Zootehnie;
 2. b) publicații care dovedesc abilități/experiență în activități de diseminare a informației, în promovarea și popularizarea științei;
 3. c) experiență în organizarea/participarea la evenimente științifice și culturale;
 4. d) să întrunească condițiile minime de vechime în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor). 

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 2. b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copii de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice, după caz, copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență al salariaților, adeverințe, pentru a dovedi vechimea;
 3. c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 4. d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 5. e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. f) curriculum vitae;
 7. g) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.

Concursul se organizează după cum urmează:

 1. a) 20 martie 2019, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a bibliografiei, a datelor de depunere a dosarelor de concurs şi desfăşurarea etapelor concursului;
 2. b) 22 aprilie 2019: selecţia dosarelor;
 3. c) 25 aprilie 2019: analiza dosarului;
 4. d) 02 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă.

Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific gr. III se face prin punctaj.

Va fi admis candidatul care a obținut cele mai bune performanțe.

Bibliografia pentru concurs:

Capitole din cărți:

 1. Yoxen E. (1985) Speaking Out About Competition. In: Shinn T., Whitley R.D. (eds) Expository Science: Forms and Functions of Popularisation. Sociology of the Sciences a Yearbook, vol 9. Springer, Dordrecht
 2. Peter Bowler (2009) Introduction: Scientists, Experts, and the Public. In: Bowler, Peter J. Science for all : the popularization of science in early twentieth-century Britain. Chicago : University of Chicago Press
 3. Oana Paula Popa, Luis Ovidiu Popa (2018) 40176 O istorie a unui Muzeu de poveste. In: Oana Paula Popa, Cătălina-Gabriela Bulborea, Mirela Dragoș, Luis Ovidiu Popa (eds) Kiseleff nr .1 De 110 ani, orașul crește în jurul lui!. Editura Muzeului Antipa, București

Articole

 1. Brownell SE, Price JV, Steinman L. Science Communication to the General Public: Why We Need to Teach Undergraduate and Graduate Students this Skill as Part of Their Formal Scientific Training. J Undergrad Neurosci Educ. 2013;12(1):E6-E10. Published 2013 Oct 15.
 2. Zarafescu, Carmen. (2007). The state of the environment in Romania. European Environment. 2. 16-17. 10.1002/eet.3320020207.
 3. Virginia Morell. The Origin of Dogs: Running With the Wolves. Science 13 Jun 1997: Vol. 276, Issue 5319, pp. 1647-1648. DOI: 10.1126/science.276.5319.1647

Documente on-line

 1. Natural history museums have never been more necessary, https://www.apollo-magazine.com/natural-history-museums-have-never-been-more-necessary/

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.