Anunt concurs educator muzeal (S) gr. IA

Nr. 4165/19.12.2019

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post vacant de educator muzeal (S) gr. IA din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:

 • au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de educator muzeal (S) gr. IA, Biroul Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: Biologie, Știința Mediului, Medicină Veterinară, Geologie;
 • vechime în muncă de minim 6 luni.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

 • 19 decembrie 2019 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
 • 8 ianuarie 2020, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
 • 10 ianuarie 2020 – selecţia dosarelor;
 • 27 ianuarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 ianuarie 2020, începând cu ora 10:00: interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

 Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

 Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
 • carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru concurs:

Secțiuni din cărți:

 • Manual de management muzeal și educație muzeală, Asociația Muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010, Secțiunea Educație Muzeală, pag. 121-216

Articole:

 • Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35
 • Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417

Cărți:

 • Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, 2011.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

 

Calendar concurs:

a) 19 decembrie 2019 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;

b) 8 ianuarie 2020, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

c) 10 ianuarie 2020 – selecţia dosarelor;

–   10 ianuarie 2020 –  afișare rezultate;

–   13 ianuarie 2020 –  depunere contestații;

–   14 ianuarie 2020 – afișare rezultate contestații.

d) 27 ianuarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;

–   28 ianuarie 2020 – afișare rezultate;

–   29 ianuarie 2020 – depunere contestații;

–   30 ianuarie 2020 – afișare rezultate contestații.

e) 31 ianuarie 2020, începând cu ora 10:00: interviul.

–   3 februarie 2020 – afișare rezultate;

–   4 februarie 2020 – depunere contestații;

–   5 februarie 2020 – afișare rezultate contestații.

f) 7 februarie 2020 – afișare rezultate finale ale concursului.