Anunt concurs muzeograf gr. IA

Nr. 356/01.02.2019

 MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post de muzeograf gr. IA din cadrul Compartimentului Evidență și Conservare.

 Condiţii generale de participare pentru candidaţi:

 1. au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul biologie;
 2. vechime în specialitate de minim 7 ani;
 3. cunoștințe privind evidența informatizată patrimoniului cultural mobil și a arhivelor documentare (DOCPAT);
 4. cunoștințe privind procedura de clasare în categoriile juridice tezaur sau fond a bunurilor culturale mobile;
 5. specializare în domeniul Entomologie.

Concursul se organizează după cum urmează:

a) 1 februarie 2019, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a bibliografiei, tematicii, a datelor de depunere a dosarelor de concurs şi desfăşurarea etapelor concursului;

b) 15 februarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

c) 19 februarie 2019: selecţia dosarelor;

d) 25 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;

e) 27 februarie 2019, ora 10:00: interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați  admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

 Dosarele de concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane al Muzeului Național de Istorie Naturală  Grigore Antipa, din Şos. Kiseleff, nr. 1, până la data de 15 februarie 2019, ora 16:00.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Bibliografia de concurs:

1) Legea 182/2000, republicată 2008, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;

2) Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice

3) Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

4) HG nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

5) Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil

6) Ordin nr. 2371/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000

7) Murariu (D.), Popescu-Gorj (A.), 1996 – Muzeul de Istorie Naturala “Grigore Antipa” in Bucharest, Romania. Holarctic Lepidoptera, 3 (2): 43-46

8) Florescu (R.), 1998 – Bazele muzeologiei. Ediția a 2-a. București. Ministerul Culturii-Centrul de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură, 214 pg.

9) Iftime (A.), (M.), Bezede, 2011 – Ghidul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

10) Popescu-Gorj (A.), 1994 – The value and importance of the scientifical collections of the „Grigore Antipa” Museum of Natural History. Travaux Museum d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”, 34: 555-560.

11) Scoble (M. J.), 1992 – The Lepidoptera. Form, function and diversity. Oxford University Press/Natural History Museum, XI + 404 pag.

12) Kristensen (N. P.), 1998 (ed.) – Lepidoptera, Moths and Butterflies. Vol. 1: Evolution, Systematics and Biogeography. In Handbook of Zoology/Handbuch de Zoologie, Band 4 (Arthropoda), Part/Teilband 35, Walter de Gruyter & Co., Berlin, X + 491 pag.

13) Kristensen (N. P.), 2003 (ed.) – Lepidoptera, Moths and Butterflies. Vol. 2: Morphology, Physiology, and Development. In Handbook of Zoology/Handbuch de Zoologie, Band 4 (Arthropoda), Part/Teilband 36, Walter de Gruyter & Co., Berlin, XII + 564 pag.

Tematică:

 1. Cunoaşterea legislaţiei privind patrimoniul naţional cultural mobil și clasarea acestuia;
 2. Organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice;
 3. Noţiuni generale despre ordinul Lepidoptera;
 4. Cunoașterea expoziției permanente a MNINGA;
 5. Patrimoniul MNINGA – date generale, cunoașterea colecțiilor de lepidoptere.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

Calendar concurs:

Concursul pentru ocuparea postului de muzeograf gr. IA – Compartiment Evidență și Conservare, se desfăşoară conform următorului calendar:

a) 15 februarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

b) 19 februarie 2019: selecţia dosarelor;

–   19 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate;

–   20 februarie 2019, până la ora 11:00: depunere contestații:

–   21 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate contestații.

c) 25 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă (sala de concurs va fi afișată la sediul instituției);

–   25 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate;

–   26 februarie 2019, până la ora 11:00: depunere contestații;

–   26 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate contestații.

d) 27 februarie 2019, ora 10:00: interviul;

–   27 februarie 2019, ora 16:00: afușare rezultate;

–   28 februarie 2019, până la ora 11:00: depunere contestații;

–   28 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate contestații.

e) 1 martie 2019: afișare rezultate finale ale concursului.

Secretariat concurs