Anunt concurs muzeograf (S) gr. IA, educator muzeal (S) gr. IA, conservator (M) tr. I, auditor (S) gr. I

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post de muzeograf (S) gr. IA din cadrul Compartimentului Cercetare Patrimoniu, un post de educator muzeal (S) gr. IA din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale, și un post de conservator (M) tr. I din cadrul Secției Redacție, Bibliotecă și Arhivă și un post de auditor (S) gr. I din cadrul Compartimentului Audit Public Intern.

 

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:

 1. au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de muzeograf (S) gr. IA, Compartiment Cercetare Patrimoniu:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Biologie;
 2. studii universitare de masterat absolvite cu diplomă de master în domeniul Biologie;
 3. vechime în muncă de minim 5 ani;
 4. publicații științifice;
 5. participări la evenimente științifice.

 

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de educator muzeal (S) gr. IA, Biroul Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: Biologie, Știința Mediului, Medicină Veterinară, Geologie, Zootehnie;
 2. vechime în muncă de minim 5 ani;
 3. experiență în organizarea de evenimente culturale și/sau științifice, planificarea, organizarea, dezvoltarea și susținerea de programe educative și creative, și/sau experiență în învățământ și activități cu copiii.

 

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de conservator (M) tr. I, Secția Redacție, Bibliotecă și Arhivă:

 1. studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul științelor naturale;
 2. vechime în muncă de minim 5 ani;
 3. cunoștințe operare PC, baze de date.

 

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de auditor (S) gr. I din cadrul Compartimentului Audit Public Intern:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științe economice;
 2. vechime în specialitate de minim 10 ani;
 3. cursuri de specializare și perfecționare în domeniul auditului public intern;
 4. aviz de participare la concurs din partea Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Concursurile se vor desfășura după cum urmează:

a) 22 martie 2019, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a bibliografiei, tematicii, a datelor de depunere a dosarelor de concurs şi desfăşurarea etapelor concursului;

b) 05 aprilie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

c) 08 aprilie 2019: selecţia dosarelor;

d) 15 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;

e) 18 aprilie 2019, începând cu ora 10:00: interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați  admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Dosarele de concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane al Muzeului Național de Istorie Naturală  Grigore Antipa, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;

d) carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de muzeograf  (S) gr. IA:

Capitole din cărți:

 1. GUŢU, M., J. SIEG (1999) Ordre des Tanaїdacés (Tanaidacea Hansen, 1895). In: P.-P. Grassé (ed.), Traité de Zoologie, Anatomie, Systématuque, Biologie, Tome VII, Fascicule III A, Crustacés Péracarides, Sous la direction de J. Forest, Mémoires de l’Institut océanographique, Monaco, 19: 353–389. (in French);
 2. KIM LARSEN, MODEST GUŢU, JÜRGEN SIEG (2015) Order Tanaidacea Dana, 18491. In: J. C. von Vaupel Klein, M. Charmantier-Daures, F. R. Schram (eds.), Treatise on Zoology – Anatomy, Taxonomy, Biology. The Crustacea, Volume 5, 249-329, Brill, Leiden Boston;
 3. JORGEN OLESEN (2013) The Crustacean Carapace: Morphology, Function, Development, and Phylogenetic History. In: Les Watling and Martin Thiel (eds.), The Natural History of the Crustacea, Volume 1: Functional Morphology and Diversity, 103-139, Oxford University Press;
 4. Oana Paula Popa, Luis Ovidiu Popa (2018) 40176 O istorie a unui Muzeu de poveste. In: Oana Paula Popa, Cătălina-Gabriela Bulborea, Mirela Dragoș, Luis Ovidiu Popa (eds) Kiseleff nr .1 De 110 ani, orașul crește în jurul lui!. Editura Muzeului Antipa, București.

Cărți:

 1. Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” – 2011.

Documente on-line

 1. International Code of Zoological Nomenclature Fourth Edition online, http://iczn.org/iczn/index.jsp

 

Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de educator muzeal (S) gr. IA:

Capitole din cărți:

 1. Bazele Muzeologiei, Ediţia a II – a, prof. univ. dr. Radu Florescu, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998, Capitolul 2 – Muzeul ca instituție, pg. 7 – 44; Capitolul 4 – Activitatea de valorificare cultural – educativa, pg. 167 – 203;
 2. Muzeologie Generală, prof. univ. dr. Eva Mârza, Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea ”1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2004, Funcțiile principale ale muzeului, pg. 58 – 65; Activitatea expozițională, pg. 98 – 116; Muzeul și publicul, pg 123 – 132;
 3. Pedagogie Muzeală, Venera Cojocariu, Neculai Barabaș, Victor Mitocaru, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998, Partea a II -a General și specific în didactica muzeală, pg. 71 – 130;

Articole:

 1. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35
 2. Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417

Cărți:

 1. Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, 2011.

 

Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de conservator (M) tr. I:

Articole:

 1. Papadol A., Matache I. (1994) – The “Grigore Antipa” Museum of Natural History, 1834-1993 – Developing stages. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 34: 509-520;
 2. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35;
 3. Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417;

Cărți:

 1. Aurel Moldoveanu, 1999 – Conservarea preventivă a bunurilor culturale. Cap. VIII, IX și XIV. Ministerul Culturii. Centrul de Pregătire și Formare a Personalui din Instituțiile de Cultură.

 

Bibliografia și tematica de concurs pentru ocuparea postului de auditor (S) gr. I:

 1. Legea nr. 672/2002 privind auditul intern;
 2. Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 3. Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
 4. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018   privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991;
 6. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;
 7. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 8. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 10. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat;
 11. Legea-cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 12. ROF si organigrama MNINGA;

Tematica:

 1. Atributiile compartimentului de audit public intern
 2. Tipurile de audit
 3. Elaborarea planului anual si a planului multianual de audit
 4. Etapele misiunii de audit public intern
 5. Procedurile si documentele elaborate pe parcursul desfasurarii misiunii de audit public intern
 6. Principii si reguli de conduita specifice auditorului intern
 7. Standardele de control intern/managerial la entitatile publice
 8. Organizarea şi conducerea contabilităţii
 9. Registrele de contabilitate
 10. Finantarea institutiilor publice
 11. Fazele executiei bugetare a cheltuielilor
 12. Procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica
 13. Programul anual al achizitiilor publice

 

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.