Concursuri angajare

17Mai2023

Anunț privind posturile pentru care se continuă procedurile de ocupare prin concurs

17Mai2023

Nr. 1599/17.05.2023 ANUNȚ  privind posturile pentru care se continuă procedurile de ocupare prin concurs   În conformitate cu Art. IV, alin (6) și alin (7) din Ordonanța de Urgență nr….

Află mai multe

Anunț privind posturile pentru care se continuă procedurile de ocupare prin concurs

17Mai2023

Nr. 1599/17.05.2023

ANUNȚ 

privind posturile pentru care se continuă procedurile de ocupare prin concurs

 

În conformitate cu Art. IV, alin (6) și alin (7) din Ordonanța de Urgență nr. 34 publicată în Monitorul Oficial cu numărul 415 din data de 15 mai 2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, posturile care îndeplinesc cerințele prevăzute pentru continuarea procedurilor de ocupare prin concurs, sunt următoarele:

 1. Bibliograf gr. IA din cadrul Secției Redacție, Bibliotecă și Arhivă;
 2. Bibliograf debutant din cadrul Secției Redacție, Bibliotecă și Arhivă;
 3. Restaurator gr. IA din cadrul Compartimentului Taxidermie și Restaurare.

 

 

 

25Aprilie2023

Anunț concurs restaurator gr. IA (S)

25Aprilie2023

Nr. 1360/25.04.2023 ANUNȚ   În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul…

Află mai multe

Anunț concurs restaurator gr. IA (S)

25Aprilie2023

Nr. 1360/25.04.2023

ANUNȚ

 

În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de restaurator gr. IA (S), pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Compartimentului Taxidermie și Restaurare.

 I. Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II. Condițiile specifice de ocupare a postului de restaurator gr. IA (S), Compartimentul Taxidermie și Restaurare:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul de licență Biologie sau în domeniul de licență Medicină veterinară;

b) deținerea atestatului privind calitatea de expert în domeniul/domeniile Restaurare Taxidermie;

c) vechime în specialitate de minim 7 ani.

III. Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) Opis cu documentele depuse;

b) formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1 – la sediu);

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată (model orientativ Anexa nr. 2) care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, după caz;

g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise);

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

i) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

j) curriculum vitae, model comun european.

* Copiile de pe actele prevăzute la punctul IV. lit. c) – f) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, la sediul instituţiei din București, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, la Compartimentul Resurse Umane.

IV. Desfășurarea concursului va avea loc la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București:

Dosarul de concurs se poate depune la Compartimentul Resurse Umane al instituției, până la data de 10.05.2023, ora 16:00.

a) Selecţia dosarelor de înscriere: în data de 12.05.2023.

b) Proba scrisă: în data de 18.05.2023, ora 10:00.

c) Interviul: în data de 24.05.2023, de la ora 10:00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul  organizat pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

V. Bibliografie și tematică

Bibliografie:

1. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor si a colecţiilor publice, Republicare 2014.

2. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, Republicare 2008.

3. Hotărârea 1546/2003 privind Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

4. Cesare Brandi, 1995 – Teoria restaurării, Editura Meridiane, București.

5. Aurel Moldoveanu, 2011- Conservarea preventivă a bunurilor culturale. Ediția a patra, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște.

6. Radu Florescu, 1998 – Funcția de păstrare și conservare a patrimoniului muzeal Cap III În: Bazele muzeologiei, pg. 116-163. Ediția a 2-a, București: Centrul de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură.

7. Mihaela Anca Gavril, 2021 – Coduri de etică în conservare-restaurare. În Caietele restaurării. Editura ACS, pp. 378-402.

8. Ana Georgescu, 2019 – Integrarea cromatică prevăzută în codurile de etică. În Caietele restaurării, Editura ACS, pp. 58-71.

9. Mihai Hrib, Andrei Hrib, 2015 – Estetica Restaurării Științifice. Pp 269-277.

10. Mihai Lupu, Ileana Crețu, 2019 – Norme, principii și coduri etice în conservare-restaurare. În Caietele restaurării, Editura ACS, pp. 72-79.

11. Annamaria Baciu, 2011 – O istorie a artei restaurării. Editura Grinta, Cluj-Napoca.           

12. Diebitz Rene, 2021, Der Tiefsee-Anglerfisch (Ceratias holboelii Kroyer, 1845) von Hermanus Hendrikus ter Meer, Ein historisches Praparat von 1925-mitbesonderer Beachtung seiner Restaurierung, Der Preparator, Volume 67, 49-57.

13. Elizabeth Nunan, Judith Levinson, Lisa Elkin, Corina Rogge, Julia Sybalsky, and Becca Pollak, 2012: In their true colors: Developing new methods for recoloring faded taxidermy, Objects Specialty Group Postprints, Volume 19, 25-40.

14. Van Gaver A. 2021 – Bringing taxidermy back to life: the conservation of an Aldabra giant tortoise Aldabrachelys gigantea Schweigger, 1812, Journal of Natural Science, Volume 8, 13-20.

15. Papadopol, A., 1964 – Confecţionarea materialului didactic pentru ştiinţe naturale. Editura didactică şi pedagogică.

16. Iftime, A., M., Bezede, 2011 – Ghidul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Tematică:

1. Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice.

2. Conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile.

3. Cunoașterea prevederilor generale ale legislației care reglementează activitatea de restaurare.

4. Noțiuni de bază pentru domeniul restaurare a bunurilor culturale mobile – bunuri de importanță științifică.

VI.  Calendarul de desfăşurare a concursului

1. Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 12.05.2023.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 12.05.2023, ora 16:00.

Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, cel târziu la data de 15.05.2023, ora 12.00.

Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 16.05.2023, ora 12:00.

2. Proba scrisă se va desfăşura în data de 18.05.2023, ora 10.00 la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București.

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 19.05.2023, ora 12:00.

Candidaţii nemulțumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, cel târziu la data de 22.05.2023, ora 12.00.

Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 23.05.2023, ora 12:00.

3. Interviul se va desfăşura în data de 24.05.2023, de la ora 10.00 la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București.

Rezultatele interviului se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 25.05.2023, ora 12:00.

Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, cel târziu la data de 26.05.2023, ora 12.00.

Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 29.05.2023, ora 12:00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 30.05.2023, ora 12:00.

 

Compartiment Resurse Umane, date contact tel. 021 3056013.

13Aprilie2023

Anunț concurs bibliograf gr. IA (S) și bibliograf debutant (S)

13Aprilie2023

Nr. 1294/13.04.2023 ANUNȚ   În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul…

Află mai multe

Anunț concurs bibliograf gr. IA (S) și bibliograf debutant (S)

13Aprilie2023

Nr. 1294/13.04.2023

ANUNȚ

 

În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

1 post vacant de bibliograf gr. IA (S), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă – Secția Redacție, Bibliotecă și Arhivă;

1 post vacant de bibliograf debutant (S), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă – Secția Redacție, Bibliotecă și Arhivă.

 I. Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II. Condițiile specifice de ocupare a postului de bibliograf gr. IA (S), Secția Redacție, Bibliotecă și Arhivă:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental de ierarhizare Științe umaniste și arte, ramura de știință Filologie, domeniul de licență Limbă și literatură, specializare limbi străine;

b) cunoștințe de prelucrare și documentare informații MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

c) cunoașterea normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale mobile;

d) vechime în muncă de minim 10 ani.

III. Condițiile specifice de ocupare a postului de bibliograf debutant (S), Secția Redacție, Bibliotecă și Arhivă:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență;

b) specializare în Biblioteconomie;

c) cunoștințe de prelucrare și documentare informații MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

d) cunoașterea normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale mobile;

e) nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate.

IV. Dosarul de concurs:

1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) Opis;

b) formular de înscriere la concurs (Anexa nr 1 – la sediu);

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată (model orientativ Anexa nr. 2) și/sau alte adeverințe emise care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, după caz;

g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise);

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

i) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

j) curriculum vitae, model comun european.

* Copiile de pe actele prevăzute la punctul IV. lit. c) – f) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, la sediul instituţiei din București, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, la Compartimentul Resurse Umane.

V. Desfășurarea concursului va avea loc la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București:

Dosarul de concurs se poate depune la Compartimentul Resurse Umane al Muzeului, până la data de 02.05.2023, ora 16:00.

a) Selecţia dosarelor de înscriere: în data de 03.05.2023.

b) Proba scrisă: în data de 11.05.2023, ora 10:00.

c) Interviul: în data de 17.05.2023, de la ora 10:00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul  organizat pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

VI. Bibliografie și tematică

(1). Bibliografie și tematică pentru postul de bibliograf gr. IA (S):

Bibliografie:

1. Legea nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile – Republicare.

2. Legea nr. 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare.

3. Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice, republicată.

4. Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

5. Ordinul nr. 2490/2013 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” (R.O.F.).

6. Ordinul nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.

7. Săluc Horvath, Introducere in biblioteconomie, Editura Grafoart, București, 1996.

8. Bazele Muzeologiei, Ediţia a II – a, prof. univ. dr. Radu Florescu, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998, Capitolul 2 – Muzeul ca instituție, pg. 7 – 44; Capitolul 4 – Activitatea de valorificare cultural – educativa, pg. 167 – 203.

9. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35.

10. Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417.

Tematică:

1. Evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale mobile;

2. Sistemul național de biblioteci în România;

3. Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

4. Valorificarea cultural-educativa a patrimoniului muzeal;

5. Comunicarea în rețelele sociale;

6. Istoricul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

(2). Bibliografie și tematică pentru postul de bibliograf debutant (S):

Bibliografie:

1. Legea nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile – Republicare.

2. Legea nr. 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare.

3. Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice, republicată.

4. Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

5. Ordinul nr. 2490/2013 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” (R.O.F.).

6. Ordinul nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.

7. Săluc Horvath, Introducere in biblioteconomie, Editura Grafoart, București, 1996.

Tematică:

1. Evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale mobile;

2. Sistemul național de biblioteci în România;

3. Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

4. Patrimoniul bibliotecilor;

5. Clasificarea publicațiilor;

6. Catalogarea documentelor.

VII. Calendarul de desfășurare a concursului:

1. Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 03.05.2023.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 03.05.2023, ora 16:00.

Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, cel târziu la data de 04.05.2023, ora 12.00.

Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 05.05.2023, ora 12:00.

2. Proba scrisă se va desfăşura în data de 11.05.2023, ora 10.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București.

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 12.05.2023, ora 12:00.

Candidaţii nemulțumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, cel târziu la data de 15.05.2023, ora 12.00.

Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 16.05.2023, ora 12:00.

3. Interviul se va desfăşura în data de 17.05.2023, de la ora 10.00 la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București.

Rezultatele interviului se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 18.05.2023, ora 12:00.

Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, cel târziu la data de 19.05.2023, ora 12.00.

Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 22.05.2023, ora 12:00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 23.05.2023, ora 12:00.

Compartiment Resurse Umane, date contact tel. 021 3056013.

07Aprilie2023

Anunț concurs muzeograf gr. I (S)

07Aprilie2023

Nr. 1258/07.04.2023 ANUNȚ În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național…

Află mai multe

Anunț concurs muzeograf gr. I (S)

07Aprilie2023

Nr. 1258/07.04.2023

ANUNȚ

În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de muzeograf gr. I (S), pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă în cadrul Compartimentului Evidență și Conservare.

 I. Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II. Condițiile specifice de ocupare a postului de muzeograf gr. I (S), Compartimentul Evidență și Conservare:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul de licență Biologie;

b) cunoașterea normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale mobile;

c) vechime în muncă de minim 4 ani.

 III. Dosarul de concurs:

 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) Opis;

b) formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1 – la sediu);

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată (model orientativ Anexa nr. 2) care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise);

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

i) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

j) curriculum vitae, model comun european.

* Copiile de pe actele prevăzute la punctul IV. lit. c) – f) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, la sediul instituţiei din București, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, la Compartimentul Resurse Umane.

IV. Desfășurarea concursului va avea loc la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București:

a) Dosarul de concurs se poate depune la Compartimentul Resurse Umane al instituției, până la data de 25.04.2023, ora 16:00.

b) Selecţia dosarelor de înscriere: în data de 27.04.2023.

c) Proba scrisă: în data de 04.05.2023, ora 10:00.

d) Interviul: în data de 10.05.2023, de la ora 10:00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul  organizat pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

V. Bibliografie și tematică

Bibliografie:

 1. Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008.
 2. Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice, republicată 2014.
 3. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.
 4. Ordin nr. 2371/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000.
 5. Florescu (R.), 1998 – Bazele muzeologiei. Ediția a 2-a. București. Ministerul Culturii-Centrul de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură, 214 pg.
 6. Mârza Eva, 2004 – Muzeologie generală. Ministerul Educației și cercetării, Universitatea 1 Decembrie 1918, Facultatea de Istorie și Filologie, Alba Iulia.
 7. Bobîrnac, C., 1980 – Cap. II Caracterele generale ale insectelor. În: Entomologie agricolă (pg. 17-51). Editura Didactică și Pedagogică Romînă.
 8. Pașol, P., 1980 – Cap. III Biologia insectelor. În: Entomologie agricolă (pg. 52-67). Editura Didactică și Pedagogică Romînă.
 9. Teodorescu, I., 2006 – Cap I Importanța insectelor în natură. În: Insectele (pg 7-27) Ed. Petrion.

Tematică:

 1. Evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee.
 2. Modalități de constituire și dezvoltare a patrimoniului muzeal.
 3. Valorificarea patrimoniului muzeal.
 4. Morfologia externă la insecte.
 5. Biologia insectelor.
 6. Importanța insectelor în natură.

 VI. Calendarul de desfăşurare a concursului

1. Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 27.04.2023.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 27.04.2023, ora 16:00.

Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, cel târziu la data de 28.04.2023, ora 12.00.

Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 02.05.2023, ora 12:00.

2. Proba scrisă se va desfăşura în data de 04.05.2023, ora 10.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București.

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 05.05.2023, ora 12:00.

Candidaţii nemulțumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, cel târziu la data de 08.05.2023, ora 12.00.

Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 09.05.2023, ora 12:00.

3. Interviul se va desfăşura în data de 10.05.2023, de la ora 10.00 la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București.

Rezultatele interviului se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 11.05.2023, ora 12:00.

Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, cel târziu la data de 12.05.2023, ora 12.00.

Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 15.05.2023, ora 12:00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 16.05.2023, ora 12:00.

 

Compartiment Resurse Umane, date contact tel. 021.305.60.3.

 

13Februarie2023

Anunț concurs cercetător științific gradul I

13Februarie2023

Nr. 424/13.02.2023 ANUNȚ  MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ ,,GRIGORE ANTIPA” organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de Cercetător științific gradul I – specialitatea Entomologie-Lepidoptere, din cadrul Compartimentului Cercetare…

Află mai multe

Anunț concurs cercetător științific gradul I

13Februarie2023

Nr. 424/13.02.2023

ANUNȚ

 MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ ,,GRIGORE ANTIPA” organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de Cercetător științific gradul I – specialitatea Entomologie-Lepidoptere, din cadrul Compartimentului Cercetare Patrimoniu.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare, O.M.E.C.T.S. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a) opis;
 2. b) cerere-tip de înscriere la concurs (în original), conform Anexei nr. 2;
 3. c) fișa de evaluare (în original) – din partea candidatului (semnată de candidat), în care acesta prezintă îndeplinirea condițiilor preliminare obligatorii și îndeplinirea criteriilor și standardelor minimale necesare aprobate prin M.E.C.T.S. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare – ANEXA nr. 19: COMISIA DE BIOLOGIE ŞI BIOCHIMIE – STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE.
 4. d) declarație de asumare a răspunderii (în original) – scrisă de mână de către candidat cu toate datele de identificare, în care se afirmă că: datele din dosar se referă la propriile activități și realizări;
 5. e) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform regulamentului (UE) 2016/679, conform Anexei nr. 1;
 6. f) curriculum vitae (model comun european) – al candidatului cu datele de contact și semnat de acesta;
 7. g) acte doveditoare ale vechimii în specialitate:

copii legalizate: cartea de muncă; raport per salariat (extras REVISAL);

în original (adeverințele din străinătate se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat):

– adeverința de vechime în muncă eliberată de instituția unde candidatul este titular, în care se evidențiază traiectoria profesională (perioadele și funcțiile profesionale ale candidatului în învățământul superior / în cercetarea științifică / alte activități), model orientativ – Anexa nr. 3;

– documentul (ele) care atestă, dacă este cazul, desfășurarea de activități de învățământ superior sau de activități de cercetare în țară sau străinătate în conformitate cu Legea nr. 319/2003, art. 37.

 1. h) acte doveditoare ale studiilor:

copii legalizate: diploma de doctor în domeniul Biologie, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă.

 1. i) acte doveditoare ale identității:

copii legalizate: certificatul de naștere; certificatul de căsătorie;

copie nelegalizată: cartea de identitate;

 1. j) actul doveditor al lipsei antecedentelor penale – cazier judiciar;
 2. k) actul doveditor al stării de sănătate corespunzătoare postului – adeverință medicală eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății;
 3. l) lista de lucrări a candidatului (semnată de candidat și însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative) – structurată în raport cu cerințele preliminare și cu criteriile de evaluare, în această ordine: teza (tezele) de doctorat; cărți publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute sau în reviste din țară recunoscute de CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute, din țară și din străinătate (cu ISI și/sau BDI); proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant; altele (inclusiv citările);
 4. m) lista de lucrări științifice ale candidatului care să dovedească competențe în Entomologie-Lepidoptere;
 5. n) un suport USB pe care se vor regăsi următoarele:

– Dosar cu lucrări științifice (opis/lista cu lucrări și lucrările științifice)

 • Se scanează, în format PDF, fiecare lucrare științifică menționată în lista cu lucrări științifice cu denumirea acesteia, respectând ordinea din listă, cu enumerarea lucrărilor, apoi se încarcă în link-urile destinate fiecărei lucrări.
 • Se întocmește lista cu lucrări științifice, cu enumerarea lucrărilor, apoi se încarcă în link-urile destinate fiecărei lucrări.
 • Pentru modul de încărcare a documentelor pe link-uri, găsiți pași în Anexa nr. 4.
 • Suportul USB se înregistrează la secretariatul instituției și se scrie numărul de înregistrare pe acesta.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Şos. Kiseleff, nr. 1, Sector 1, Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.

Concursul se va desfăşura în data 30 martie 2023, ora 10:00, la sediul instituţiei și constă în analiza dosarului de înscriere la concurs, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului activității locului de muncă a candidatului  și a performanțelor sale.

Pe baza punctajelor, Comisia de concurs propune acordarea titlurilor ştiinţifice de CS I candidaţilor care îndeplinesc standardele minimale prevăzute în ordin, respectiv candidaţilor care au un punctaj mai mare.

Cerinţele minime de experiență profesională pentru ocuparea postului:

 • să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 9 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 15 ani în profilul postului;
 • să dețină titlul științific de doctor – domeniul Biologie;
 • personalul de cercetare-dezvoltare sau din învăţământul superior, care îndeplineşte condiţiile de studii, cu o activitate deosebită în domeniul postului pentru care concurează, demonstrată prin lucrări de specialitate de valoare naţională şi internaţională, poate să se prezinte, cu aprobarea consiliului ştiinţific, la concursul pentru ocuparea postului cu reducerea condiţiilor de vechime stabilite. În acest sens, candidatul trebuie să depună la secretariatul instituției o cerere (Anexa nr. 5) cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere, adresată managerului instituției în vederea aprobării întrunirii consiliului științific al MNINGA, cerere la care se vor atașa copii ale documentelor doveditoare, mai sus-menționate.

Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, şi de 45 de zile, la nivelul instituţiei sau al unităţii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Anexe suport pentru completarea dosarului – CS I

Metodologia de ocupare a unui post vacant de cercetare-dezvoltare

Detalii privind concursul se pot obţine de pe site-ul instituției www.antipa.ro., la avizier sau la nr. telefon  021/3056013.

Tot timpul pregatim ceva nou

Vreti sa fiti la curent cu noile expozitii?

Abonati-va la newsletter