Concursuri angajare

22Septembrie2021

Anunt concurs consilier juridic gr.IA

22Septembrie2021

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant…

Află mai multe

Anunt concurs consilier juridic gr.IA

22Septembrie2021

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic (S) gr. IA din cadrul Compartimentului Juridic.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:
a) au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare pentru candidați:
a) studii superioare de specialitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
b) vechime în muncă minim 10 ani;
c) vechime în specialitate minim 10 ani, din care minim 5 în cadrul instituțiilor/autorităților publice;
d) cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate, specializări în domeniul achizițiilor publice;
e) cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul legislației muncii, contenciosului administrativ, dreptul comun – Civil/Procedură Civilă și Penal/Procedură Penală -, Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativă, legislația fiscală, respectiv cunoașterea legislației specifice sectorului ocupațional cultură (protejarea patrimoniului cultural național, mobil și imobil).

Concursul se va desfășura după cum urmează:
a) 22 septembrie 2021 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 6 octombrie 2021, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 7 octombrie 2021 – selecţia dosarelor;
d) 14 octombrie 2021, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;
e) 19 octombrie 2021, începând cu ora 10:00 – interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:
a) opis;
b) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor cursuri de perfecționare/specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
e) carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae.
Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru concurs:
• Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;
• Statutul profesiei de consilier juridic;
• Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 134/2010 – Codul de procedură civilă, republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 286/2009 – Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice;
• Ordonanța nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
• Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
• Ordin nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare;
• Ordin nr. 4204 din 15 iulie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare;
• Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
• Legea nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic;
• Ordonanță de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
• Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994 pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicată, cu modificările ulterioare;
• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
• Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, republicată;
• Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central;
• Hotărârea Guvernului nr. 870 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
• H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
• Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
• Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicare;
• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – republicare;
• Legea nr. 62/2011 a dialogului social – republicare;
• Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 311/2003, privind muzeele și colecțiile publice, republicată;
• Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național – republicare;
• Hotărârea Guvernului nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
• Ordinul Ministrului Culturii nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
• Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice;
• Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor și a colecțiilor publice;
• Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv – republicare;
• Ordinul nr. 923/11.07.2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificări;
• OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
• Regulamentul de organizare și funcționare – MNINGA (disponibil pe site-ul instituţiei, www.antipa.ro).
Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

 

Anexă la anunț

Calendar concurs

a) 22 septembrie 2021 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 6 octombrie 2021, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 7 octombrie 2021 – selecţia dosarelor;
7 octombrie 2021 – afișare rezultat etapă;
8 octombrie 2021 – depunere contestații până la ora 14:00;
11 octombrie 2021 – rezultat final etapă;
d) 14 octombrie 2021, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;
14 octombrie 2021 – afișare rezultate probă;
15 octombrie 2021 – depunere contestații până la ora 14:00;
18 octombrie 2021 – rezultat final probă;
e) 19 octombrie 2021, începând cu ora 10:00 – interviul;
19 octombrie 2021 – afișare rezultate probă;
20 octombrie 2021 – depunere contestații până la ora 14:00;
21 octombrie 2021 – rezultat final probă;
f) 22 octombrie 2021 – afișare rezultate finale concurs.

Anunt concurs consilier juridic gr.IA.pdf

03Septembrie2021

Anunt concurs economist specialist gr.IA

03Septembrie2021

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant…

Află mai multe

Anunt concurs economist specialist gr.IA

03Septembrie2021

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post vacant de economist specialist (S) gr. IA din cadrul Biroului Financiar-Contabil.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:
a) au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare pentru candidați:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în științe economice;
b) vechime în muncă minim 10 ani;
c) vechime în specialitate minim 5 ani;
d) cunoștințe operare PC: Word, Excell, operare programe informatice de contabilitate (CONTABSQL prezintă avantaj), folosirea programului de gestiune a operațiunilor bugetare SOLON.ALOP pentru Propunere de angajare a unei cheltuieli, Angajament bugetar, Ordonanțare;
e) cunoașterea programului sistemului național de raportare FOREXEBUG;
f) experiență într-o instituție publică de cultură constituie avantaj.

Concursul se va desfășura după cum urmează:
a) 3 septembrie 2021 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 17 septembrie 2021, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 20 septembrie 2021 – selecţia dosarelor;
d) 27 septembrie 2021, începând cu ora 10:00 – proba scrisă și proba practică;
e) 29 septembrie 2021, începând cu ora 10:00 – interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Dosarele de concurs se depun la registratura Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor cursuri/specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
d) carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru concurs:
1) Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
2) Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
3) Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4) Ordinul MFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
5) Ordinul MFP nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora;
6) Ordinul MFP nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
7) Ordinul MFP nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
8) Ordinul MFP nr.286/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriiloe și capitalurilor proprii;
9) Ordinul MEF nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
10) Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
11) Legea gestiunii nr.22/1969;
12) Legea nr.311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, Republicată.

Tematica:
1. Organizarea și conducerea contabilității.
2. Contabilitatea instituțiilor publice.
3. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

 

Calendar concurs

a) 3 septembrie 2021 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 17 septembrie 2021, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 20 septembrie 2021 – selecţia dosarelor;
20 septembrie 2021 – afișare rezultat etapă;
21 septembrie 2021 – depunere contestații până la ora 16:00;
22 septembrie 2021 – rezultat final etapă;
d) 27 septembrie 2021, începând cu ora 10:00 – proba scrisă și proba practică;
27 septembrie 2021 – afișare rezultate probă;
28 septembrie 2021 – depunere contestații până la ora 12:00;
28 septembrie 2021 – rezultat final probă;
e) 29 septembrie 2021, începând cu ora 10:00 – interviul;
29 septembrie 2021 – afișare rezultate probă;
30 septembrie 2021 – depunere contestații până la ora 12:00;
30 septembrie 2021 – rezultat final probă;
f) 1 octombrie 2021 – afișare rezultate finale concurs.

03August2021

Anunt concurs muzeograf gr.IA

03August2021

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant…

Află mai multe

Anunt concurs muzeograf gr.IA

03August2021

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf (S) gr. IA din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:
a) au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de muzeograf (S) gr. IA, Biroul Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniile de licență Biologie sau Știința Mediului, sau studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în cadrul facultăților de Medicină Veterinară sau Zootehnie;
b) vechime în muncă de minim 4 ani;
c) competență în marketing on-line, atestată prin obținerea unei diplome în domeniu.

Concursul se va desfășura după cum urmează:
a) 3 august 2021 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 17 august 2021, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 18 august 2021 – selecţia dosarelor;
d) 25 august 2021, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;
e) 27 august 2021, începând cu ora 10:00 – interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Dosarele de concurs se depun la registratura Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor cursuri/specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
d) carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru concurs:
Cărți /Secțiuni din cărți:
1. Manual de management muzeal și educație muzeală, Asociația Muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010, Secțiunea Educație Muzeală, pag. 15-83;
2. Muzeu focus: cum să cunoaştem mai bine vizitatorii muzeelor, Zbuchea A., Ivan L., Ed.Colias, Bucureşti, 2008, Secțiunea Publicul în vizorul muzeului, pag. 9 – 70;
3. Practica relaţiilor publice în muzee, coord. Zbuchea A, Capitolul – Relaţii publice online, pag 96 – 103, https://www.academia.edu;
4. Relații publice online, Orzan G, Orzan M, Ed. Uranus, Capitolul – Modalităţi specifice de acţiune pentru relaţiile publice online, http://www.orzanm.ase.ro/rpo/pdf/Relatii%20publice%20online.pdf;
5. Tehnici de comunicare în social media, Bădău H. M., Ed. Polirom, https://www.academia.edu/44448626/Tehnici_de_comunicare_%C3%AEn_Social_Media;
6. Managementul reputației în mediul online, Cismaru D. M., Ed. Tritonic, Capitolul – Social media ca instrumente în comunicarea organizațională, pag 39 – 73, Capitolul – Un model de evaluare a reputației în mediul online, pag 125 – 141, Capitolul – Strategia de construire a reputației în mediul online, pag 143 – 162;
7. Bazele Muzeologiei, Ediţia a II – a, prof. univ. dr. Radu Florescu, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998, Capitolul 2 – Muzeul ca instituție, pg. 7 – 44; Capitolul 4 – Activitatea de valorificare cultural – educativa, pg. 167 – 203;
8. Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, 2011.

Articole:
1. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35;
2. Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

Calendar concurs

a) 3 august 2021 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 17 august 2021, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 18 august 2021 – selecţia dosarelor;
18 august 2021 – afișare rezultat etapă;
19 august 2021 – depunere contestații până în ora 12:00;
20 august 2021 – rezultat final etapă;
d) 25 august 2021, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;
25 august 2021 – afișare rezultat probă;
26 august 2021 – depunere contestații până în ora 12:00;
26 august 2021 – rezultat final probă;
e) 27 august 2021, începând cu ora 10:00 – interviul;
27 august 2021 – afișare rezultat probă;
30 august 2021 – depunere contestații până în ora 12:00;
30 august 2021 – rezultat final probă;
f) 31 august 2021 – afișare rezultate finale concurs.

27Mai2020

Anunt amanare concurs muzeograf gr. IA

27Mai2020

Nr. 1277/27.05.2020 Luând în considerare art. 27 alin. din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”…

Află mai multe

Anunt amanare concurs muzeograf gr. IA

27Mai2020

Nr. 1277/27.05.2020

Luând în considerare art. 27 alin. din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” anunță amânarea concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muzeograf gr. IA din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale, publicat în data de 21.05.2020 (etape: 9 iunie 2020 – selecţia dosarelor; 16 iunie 2020 – proba scrisă; 18 iunie 2020 – interviul) la o dată care va fi comunicată ulterior, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Menționăm că anunțul inițial s-a publicat în data de 21.05.2020.

21Mai2020

Anunt concurs muzeograf gr. IA

21Mai2020

Nr. 1251/21.05.2020      MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui…

Află mai multe

Anunt concurs muzeograf gr. IA

21Mai2020

Nr. 1251/21.05.2020     

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf (S) gr. IA din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:

 • au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare pentru candidați:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în muncă de minim 3 ani;
 • cunoștințe în domeniul marketingului;
 • competențe privind cunoașterea și analiza proceselor economice pe baza metodelor statistice;
 • competențe privind proiectarea și administrarea sistemelor informatice și a bazelor de date.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

 • 21 mai 2020 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
 • 5 iunie 2020, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
 • 9 iunie 2020 – selecţia dosarelor;
 • 16 iunie 2020, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;
 • 18 iunie 2020, începând cu ora 10:00 – interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

 Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

 Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
 • carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

Bibliografia pentru concurs:

Secțiuni din cărți:

 1. Manual de management muzeal și educație muzeală, Asociația Muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010, Secțiunea Educație Muzeală, pag. 121-216
 2. Muzeu focus: cum să cunoaştem mai bine vizitatorii muzeelor, Zbuchea A., Ivan L., Ed.Colias, Bucureşti, 2008, Secțiunea Instrumente de investigare a publicului, pag. 71-112
 3. Marketing. Ediția a II -a revazută și adăugită, Balaure. V. , Adascalitei V., Balan C., Ed. Uranus, 2002, Secțiunea Politici de Marketing și Sistemul Informațional de Marketing, pag. 313-522 și pag. 551-560

Articole:

 1. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35
 2. Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417

Cărți:

 1. Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, 2011.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

Tot timpul pregatim ceva nou

Vreti sa fiti la curent cu noile expozitii?

Abonati-va la newsletter