Concursuri angajare

03August2021

Anunt concurs muzeograf gr.IA

03August2021

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant…

Află mai multe

Anunt concurs muzeograf gr.IA

03August2021

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf (S) gr. IA din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:
a) au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de muzeograf (S) gr. IA, Biroul Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniile de licență Biologie sau Știința Mediului, sau studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în cadrul facultăților de Medicină Veterinară sau Zootehnie;
b) vechime în muncă de minim 4 ani;
c) competență în marketing on-line, atestată prin obținerea unei diplome în domeniu.

Concursul se va desfășura după cum urmează:
a) 3 august 2021 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 17 august 2021, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 18 august 2021 – selecţia dosarelor;
d) 25 august 2021, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;
e) 27 august 2021, începând cu ora 10:00 – interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Dosarele de concurs se depun la registratura Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor cursuri/specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
d) carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru concurs:
Cărți /Secțiuni din cărți:
1. Manual de management muzeal și educație muzeală, Asociația Muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010, Secțiunea Educație Muzeală, pag. 15-83;
2. Muzeu focus: cum să cunoaştem mai bine vizitatorii muzeelor, Zbuchea A., Ivan L., Ed.Colias, Bucureşti, 2008, Secțiunea Publicul în vizorul muzeului, pag. 9 – 70;
3. Practica relaţiilor publice în muzee, coord. Zbuchea A, Capitolul – Relaţii publice online, pag 96 – 103, https://www.academia.edu;
4. Relații publice online, Orzan G, Orzan M, Ed. Uranus, Capitolul – Modalităţi specifice de acţiune pentru relaţiile publice online, http://www.orzanm.ase.ro/rpo/pdf/Relatii%20publice%20online.pdf;
5. Tehnici de comunicare în social media, Bădău H. M., Ed. Polirom, https://www.academia.edu/44448626/Tehnici_de_comunicare_%C3%AEn_Social_Media;
6. Managementul reputației în mediul online, Cismaru D. M., Ed. Tritonic, Capitolul – Social media ca instrumente în comunicarea organizațională, pag 39 – 73, Capitolul – Un model de evaluare a reputației în mediul online, pag 125 – 141, Capitolul – Strategia de construire a reputației în mediul online, pag 143 – 162;
7. Bazele Muzeologiei, Ediţia a II – a, prof. univ. dr. Radu Florescu, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998, Capitolul 2 – Muzeul ca instituție, pg. 7 – 44; Capitolul 4 – Activitatea de valorificare cultural – educativa, pg. 167 – 203;
8. Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, 2011.

Articole:
1. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35;
2. Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

Calendar concurs

a) 3 august 2021 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 17 august 2021, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 18 august 2021 – selecţia dosarelor;
18 august 2021 – afișare rezultat etapă;
19 august 2021 – depunere contestații până în ora 12:00;
20 august 2021 – rezultat final etapă;
d) 25 august 2021, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;
25 august 2021 – afișare rezultat probă;
26 august 2021 – depunere contestații până în ora 12:00;
26 august 2021 – rezultat final probă;
e) 27 august 2021, începând cu ora 10:00 – interviul;
27 august 2021 – afișare rezultat probă;
30 august 2021 – depunere contestații până în ora 12:00;
30 august 2021 – rezultat final probă;
f) 31 august 2021 – afișare rezultate finale concurs.

27Mai2020

Anunt amanare concurs muzeograf gr. IA

27Mai2020

Nr. 1277/27.05.2020 Luând în considerare art. 27 alin. din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”…

Află mai multe

Anunt amanare concurs muzeograf gr. IA

27Mai2020

Nr. 1277/27.05.2020

Luând în considerare art. 27 alin. din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” anunță amânarea concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muzeograf gr. IA din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale, publicat în data de 21.05.2020 (etape: 9 iunie 2020 – selecţia dosarelor; 16 iunie 2020 – proba scrisă; 18 iunie 2020 – interviul) la o dată care va fi comunicată ulterior, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Menționăm că anunțul inițial s-a publicat în data de 21.05.2020.

21Mai2020

Anunt concurs muzeograf gr. IA

21Mai2020

Nr. 1251/21.05.2020      MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui…

Află mai multe

Anunt concurs muzeograf gr. IA

21Mai2020

Nr. 1251/21.05.2020     

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf (S) gr. IA din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:

 • au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare pentru candidați:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în muncă de minim 3 ani;
 • cunoștințe în domeniul marketingului;
 • competențe privind cunoașterea și analiza proceselor economice pe baza metodelor statistice;
 • competențe privind proiectarea și administrarea sistemelor informatice și a bazelor de date.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

 • 21 mai 2020 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
 • 5 iunie 2020, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
 • 9 iunie 2020 – selecţia dosarelor;
 • 16 iunie 2020, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;
 • 18 iunie 2020, începând cu ora 10:00 – interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

 Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

 Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
 • carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

Bibliografia pentru concurs:

Secțiuni din cărți:

 1. Manual de management muzeal și educație muzeală, Asociația Muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010, Secțiunea Educație Muzeală, pag. 121-216
 2. Muzeu focus: cum să cunoaştem mai bine vizitatorii muzeelor, Zbuchea A., Ivan L., Ed.Colias, Bucureşti, 2008, Secțiunea Instrumente de investigare a publicului, pag. 71-112
 3. Marketing. Ediția a II -a revazută și adăugită, Balaure. V. , Adascalitei V., Balan C., Ed. Uranus, 2002, Secțiunea Politici de Marketing și Sistemul Informațional de Marketing, pag. 313-522 și pag. 551-560

Articole:

 1. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35
 2. Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417

Cărți:

 1. Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, 2011.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

19Decembrie2019

Anunt concurs educator muzeal (S) gr. IA

19Decembrie2019

Nr. 4165/19.12.2019 MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui…

Află mai multe

Anunt concurs educator muzeal (S) gr. IA

19Decembrie2019

Nr. 4165/19.12.2019

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post vacant de educator muzeal (S) gr. IA din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:

 • au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de educator muzeal (S) gr. IA, Biroul Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: Biologie, Știința Mediului, Medicină Veterinară, Geologie;
 • vechime în muncă de minim 6 luni.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

 • 19 decembrie 2019 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
 • 8 ianuarie 2020, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
 • 10 ianuarie 2020 – selecţia dosarelor;
 • 27 ianuarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 ianuarie 2020, începând cu ora 10:00: interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

 Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

 Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
 • carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru concurs:

Secțiuni din cărți:

 • Manual de management muzeal și educație muzeală, Asociația Muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010, Secțiunea Educație Muzeală, pag. 121-216

Articole:

 • Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35
 • Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417

Cărți:

 • Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, 2011.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

 

Calendar concurs:

a) 19 decembrie 2019 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;

b) 8 ianuarie 2020, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

c) 10 ianuarie 2020 – selecţia dosarelor;

–   10 ianuarie 2020 –  afișare rezultate;

–   13 ianuarie 2020 –  depunere contestații;

–   14 ianuarie 2020 – afișare rezultate contestații.

d) 27 ianuarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;

–   28 ianuarie 2020 – afișare rezultate;

–   29 ianuarie 2020 – depunere contestații;

–   30 ianuarie 2020 – afișare rezultate contestații.

e) 31 ianuarie 2020, începând cu ora 10:00: interviul.

–   3 februarie 2020 – afișare rezultate;

–   4 februarie 2020 – depunere contestații;

–   5 februarie 2020 – afișare rezultate contestații.

f) 7 februarie 2020 – afișare rezultate finale ale concursului.

 

16Decembrie2019

Anunt concurs cercetător științific gr. III

16Decembrie2019

Nr. 4050/16.12.2019 MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său, din Şos. Kiseleff, nr. 1, Sector 1, București, în conformitate cu Legea 319/2003 privind Statutul personalului de…

Află mai multe

Anunt concurs cercetător științific gr. III

16Decembrie2019

Nr. 4050/16.12.2019

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său, din Şos. Kiseleff, nr. 1, Sector 1, București, în conformitate cu Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gr. III în cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:

 1. au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. au capacitate deplină de exerciţiu;
 3. nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 4. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit postului scos la concurs;
 7. cunosc limba română, scris şi vorbit.

Condiții specifice pentru ocuparea postului: 

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Științe ale Educației;
 2. să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor. 

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 2. copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copii de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice, după caz, copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență al salariaților, adeverințe, pentru a dovedi vechimea;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 4. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae;
 7. lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.

Concursul se organizează după cum urmează:

 1. 16 decembrie 2019 – aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare la concurs;
 2. 17 ianuarie 2020 – selecţia dosarelor;
 3. 3 februarie 2020 – analiza dosarului;
 4. 10 februarie 2020, ora 10:00: proba scrisă.

Rezultatul probelor de concurs se apreciază prin note de la 10 la 1.

Va fi admis candidatul care a obținut cele mai bune performanțe: cel puțin media 8 și nicio notă sub 7.

Bibliografia pentru concurs:

 1. Dewey, J. (1998). Experience and education (60th anniversary ed.). West Lafayette, Ind.: Kappa Delta Pi.
 2. Hein, G. E. (1998). Learning in the museum. London ; New York: Routledge.
 3. Dierking, Lynn. 1991. ‘Learning Theory and Learning Styles: An Overview’. Journal of Museum Education 16 (1): 4–6.
 4. Jackson, Philip W. 2012. What Is Education? Chicago ; London: University of Chicago Press.
 5. Montalvo, Maeve. 2019. ‘The Museum Education Department as Training Ground for Scholar-Educators’. Journal of Museum Education 44 (2): 210–217.
 6. ‘Museum Techniques in Fundamental Education – UNESCO Digital Library’. n.d. Accessed 16 December 2019. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000064500.
 7. Neathery, Madelyn Faye. 1998. ‘Informal Learning in Experiential Settings’. Journal of Elementary Science Education 10 (2): 36.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

 

Tot timpul pregatim ceva nou

Vreti sa fiti la curent cu noile expozitii?

Abonati-va la newsletter