Concursuri angajare

17Noiembrie2023

ANUNȚ de promovare în grad profesional

17Noiembrie2023

ANUNȚ de promovare în grad profesional În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,…

Află mai multe

ANUNȚ de promovare în grad profesional

17Noiembrie2023

ANUNȚ de promovare în grad profesional

În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru următoarele funcții contractuale:

1 post de conservator gr. I (S) în cadrul Compartimentului Evidență și Conservare, prin transformarea postului de conservator gr. II (S) din statul de funcții valabil.

1 post de conservator gr. II (S) în cadrul Compartimentului Evidență și Conservare, prin transformarea postului de conservator tr. IA (M) din statul de funcții valabil, în grad profesional imediat superior cu nivel de studii superioare.

În vederea participării la examenul de promovare candidatul va depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, dosarul de promovare care conține în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere;

b) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul din care promovează;

c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Examenul de promovare constă într-o probă scrisă și se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, în data de 05.12.2023, ora 10:00.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim fiind de 100 de puncte.

Rezultatul examenului de promovare se va afișa în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Candidatul nemulțumit de rezultat poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.

 Bibliografie și tematică pentru promovare în funcția de conservator gr. I (S)

Bibliografie:

1. Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008;

2.Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice, republicată 2014;

3. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

4. Ordin nr. 2371/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000;

5.  Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

6. Moldoveanu A., 2011 – Conservarea preventivă a bunurilor culturale. Ediția a IV-a revizuită și adăugită, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 480 pag.;

7. Iftime A., Bezede M., 2011 – Ghidul Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa.

Tematică:

– Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;

– Cunoașterea prevederilor generale ale legislației referitoare la organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice;

– Conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile;

– Noțiuni de bază referitoare la expoziția permanentă a Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa.

Bibliografie și tematică pentru promovare în funcția de conservator gr. II (S)

Bibliografie:

1. Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008;

2. Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice, republicată 2014;

3. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

4. Ordin nr. 2371/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000;

5. Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

6. Moldoveanu A., 2011 – Conservarea preventivă a bunurilor culturale. Ediția a IV-a revizuită și adăugită, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 480 pag.;

7. Iftime A., Bezede M., 2011 – Ghidul Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa.

 

Tematică:

– Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;

– Cunoașterea prevederilor generale ale legislației referitoare la organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice;

– Conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile;

– Noțiuni de bază referitoare la expoziția permanentă a Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa.

17Noiembrie2023

Model Adeverință de vechime – Anexa nr. 2

17Noiembrie2023

Anexa nr. 2 – Model Adeverință de vechime

Află mai multe

Model Adeverință de vechime – Anexa nr. 2

17Noiembrie2023

17Noiembrie2023

Anunț concurs educator muzeal gr. IA (S)

17Noiembrie2023

ANUNȚ În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național de Istorie…

Află mai multe

Anunț concurs educator muzeal gr. IA (S)

17Noiembrie2023

ANUNȚ

În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de educator muzeal gr. IA (S) pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

I. Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II. Condițiile specifice de ocupare a postului de educator muzeal gr. IA (S), Biroul Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul de licență Psihologie;

b) specializare pentru ocupația de formator, atestată;

c) vechime în muncă de minim 10 ani;

d) experiență de minim 20 de sesiuni de formare (pregătire, realizare și susținere de cursuri/ateliere pentru copii și adulți).

  III. Dosarul de concurs:

1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) Opis (listă) cu documentele depuse;

b) formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1 – la sediu);

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată (model orientativ Anexa nr. 2) care să ateste vechimea în muncă solicitată pentru ocuparea postului;

g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise);

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

i) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

j) curriculum vitae, model comun european.

* Copiile de pe actele prevăzute la punctul IV. lit. c) – f) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul instituţiei din București, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, la Compartimentul Resurse Umane, până la data de 05.12.2023, ora 16:00.

IV. Desfășurarea concursului va avea loc la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București și constă în 3 etape succesive:

a) Selecţia dosarelor de înscriere: în data de 06.12.2023.

b) Proba scrisă: în data de 13.12.2023, ora 11:00.

c) Interviul: în data de 18.12.2023, de la ora 11:00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul  organizat pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

V. Bibliografie și tematică

Bibliografie:

1) Bazele Muzeologiei, Ediţia a II – a, prof. univ. dr. Radu Florescu, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998;

2) Muzeologie Generală, prof. univ. dr. Eva Mârza, Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea ”1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2004;

3) Pedagogie Muzeală, Venera Cojocariu, Neculai Barabaș, Victor Mitocaru, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998;

4) Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, 2011;

5) Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35;

6) Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417.

 Tematică:

1) Educație Muzeală;

2) General și specific în didactica muzeală;

3) Funcțiile principale ale muzeului;

4) Activitatea expozițională;

5) Muzeul și publicul;

6) Activitatea de valorificare cultural – educativă;

7) Muzeul ca instituție;

8) Istoricul  Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”;

9) Istorie naturală.

VI. Calendarul de desfăşurare a concursului

1. Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 06.12.2023.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează: 06.12.2023, ora 16:00.

Depunere contestaţii: 07.12.2023, până la ora 14:00.

Afișare rezultate contestaţii: 08.12.2023, ora 14:00.

2. Proba scrisă se va desfăşura în data de 13.12.2023, ora 11:00.

Rezultatele probei scrise se afişează: 13.12.2023, ora 16:00.

Depunere contestații: 14.12.2023, până la ora 14:00.

Afișare rezultate contestaţii: 15.12.2023, ora 14:00.

3. Interviul se va desfăşura în data de 18.12.2023, de la ora 11:00.

Rezultatele interviului se afişează: 18.12.2023, ora 16:00.

Depunere contestații: 19.12.2023, până la ora 14:00.

Afișare rezultate contestații: 20.12.2023, ora 14:00.

Afișare rezultat final al concursului: 21.12.2023

Afişarea rezultatelor la probele concursului se va face la sediul instituției şi pe pagina de internet a instituției: www.antipa.ro.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartiment Resurse Umane, date contact tel. 021 3056013.

17Noiembrie2023

Anunț concurs curator gr. IA (S)

17Noiembrie2023

ANUNȚ În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național de Istorie…

Află mai multe

Anunț concurs curator gr. IA (S)

17Noiembrie2023

ANUNȚ

În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de curator gr. IA (S) pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

 I. Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II. Condițiile specifice de ocupare a postului de curator gr. IA (S), Biroul Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul de licență Biologie sau Știința Mediului sau Medicină Veterinară și în domeniul de licență Științe ale Comunicării sau Studii Culturale;

b) vechime în muncă de minim 6 ani.

III. Dosarul de concurs:

1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) Opis (listă) cu documentele depuse;

b) formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1 – la sediu);

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată (model orientativ Anexa 2) și/sau alte adeverințe emise care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, după caz;

g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise);

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

i) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

j) curriculum vitae, model comun european.

* Copiile de pe actele prevăzute la punctul IV. lit. c) – f) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul instituţiei din București, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, la Compartimentul Resurse Umane, până la data de 05.12.2023, ora 16:00.

IV. Desfășurarea concursului va avea loc la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București și constă în 3 etape succesive:

a) Selecţia dosarelor de înscriere: în data de 06.12.2023.

b) Proba scrisă: în data de 13.12.2023, ora 10:00.

c) Interviul: în data de 18.12.2023, de la ora 10:00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul  organizat pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

V. Bibliografie și tematică

Bibliografie:

1) Bazele Muzeologiei, Ediţia a II – a, prof. univ. dr. Radu Florescu, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998;

2) Muzeologie Generală, prof. univ. dr. Eva Mârza, Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea ”1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2004;

3) Manual de management muzeal și educație muzeală, Asociația Muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010;

4) Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, 2011;

5) Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35;

6) Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417.

 Tematică:

1) Funcțiile principale ale muzeului;

2) Activitatea expozițională;

3) Muzeul și publicul;

4) Activitatea de valorificare cultural – educativă;

5) Muzeul ca instituție;

6) Istoricul  Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”;

7) Biodiversitatea României;

8) Biodiversitatea Terrei;

9) Istorie naturală.

VI. Calendarul de desfăşurare a concursului

1. Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 06.12.2023.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează: 06.12.2023, ora 16:00.

Depunere contestaţii: 07.12.2023, până la ora 14:00.

Afișare rezultate contestaţii: 08.12.2023, ora 14:00.

2. Proba scrisă se va desfăşura în data de 13.12.2023, ora 10:00.

Rezultatele probei scrise se afişează: 13.12.2023, ora 16:00.

Depunere contestații: 14.12.2023, până la ora 14:00.

Afișare rezultate contestaţii: 15.12.2023, ora 14:00.

3. Interviul se va desfăşura în data de 18.12.2023, de la ora 10:00.

Rezultatele interviului se afişează: 18.12.2023, ora 16:00.

Depunere contestații: 19.12.2023, până la ora 14:00.

Afișare rezultate contestații: 20.12.2023, ora 14:00.

Afișare rezultat final al concursului: 21.12.2023

Afişarea rezultatelor la probele concursului se va face la sediul instituției şi pe pagina de internet a instituției: www.antipa.ro.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartiment Resurse Umane, date contact tel. 021 3056013.

04August2023

ANUNȚ concurs designer gr. IA

04August2023

Nr. 2271/04.08.2023 ANUNȚ   În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, art….

Află mai multe

ANUNȚ concurs designer gr. IA

04August2023

Nr. 2271/04.08.2023

ANUNȚ

 

În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, art. IV alin. (2) lit. a) din OUG nr. 34/2023,  Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de designer gr. IA (S) pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

 

I. Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

II. Condițiile specifice de ocupare a postului de designer gr. IA (S), Biroul Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul Arte Plastice și Decorative;

b) vechime în muncă de minim 7 ani.

 

III. Dosarul de concurs:

1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) Opis (listă) cu documentele depuse;

b) formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1 – la sediu);

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată (model orientativ Anexa nr. 2) care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, după caz;

g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise);

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

i) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

j) curriculum vitae, model comun european.

 

* Copiile de pe actele prevăzute la punctul IV. lit. c) – f) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul instituţiei din București, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, la Compartimentul Resurse Umane, până la data de 21.08.2023, ora 16:00.

 

IV. Desfășurarea concursului va avea loc la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București și constă în 3 etape succesive:

a) Selecţia dosarelor de înscriere: în data de 22.08.2023.

b) Proba scrisă: în data de 29.08.2023, ora 10:00.

c) Interviul: în data de 31.08.2023, de la ora 10:00.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul  organizat pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

V. Bibliografie și tematică

Bibliografie:

 1. Ghițescu, Gheorghe – Anatomie artistică Vol.1, “Construcția corpului”, Editura Polirom, 2010;
 2. Ghițescu, Gheorghe – Anatomie artistică Vol. 2, “Formele corpului în repaus şi mişcare”, Editura Polirom, 2010;
 3. Ghițescu, Gheorghe – Anatomie artistică Vol. 3, “Morfologia artistică. Expresia”, Editura Polirom, 2010;
 4. Nicolau – Golfin, Marin – Istoria artei, Editura didactică și pedagogică, București, 1970;
 5. Oprescu, George – Sculptura românească, Editura Meridiane, București, 1965;
 6. Ghidul Colecțiilor nr. 3 mamifere, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Editura „Arta Grafică”, 1988;
 7. Ghidul Colecțiilor nr. 4 amfibieni – reptile, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Editura „Curtea Veche”, 1997.

 

Tematică:

 1. Prezentați structura, proprietățile fiziologice și activitatea biomecanică a mușchilor;
 2. Istoricul studiului expresiei – prezentare;
 3. Elemente specifice picturii impresioniste;
 4. Forme decorative sculpturale cu caracter pur decorativ destinate punerii în valoare a spațiilor arhitecturale brâncovenești;
 5. Tematici abordate în pictura românească în timpul unirii țărilor române;
 6. Prezentarea principalelor forme de expresii în arta plastică;
 7. Studiul anatomiei plastice în antichitate;
 8. Elemente plastice oglindite în arta cubista;
 9. Noțiuni de cromatologie;
 10. Repere in sculptura moderna românească;
 11. Mamifere din expunerea de bază a Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”;
 12. Reptile din expunerea de bază a Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”;

 

VI. Calendarul de desfăşurare a concursului

1. Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 22.08.2023.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 22.08.2023, ora 16:00.

Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, cel târziu la data de 23.08.2023, ora 12.00.

Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 23.08.2023, ora 16:00.

2. Proba scrisă se va desfăşura în data de 29.08.2023, ora 10.00 la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București.

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 29.08.2023, ora 16:00.

Candidaţii nemulțumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, cel târziu la data de 30.08.2023, ora 12.00.

Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 30.08.2023, ora 16:00.

3. Interviul se va desfăşura în data de 31.08.2023, de la ora 10.00 la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București.

Rezultatele interviului se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 31.08.2023, ora 16:00.

Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, cel târziu la data de 01.09.2023, ora 12.00.

Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 01.09.2023, ora 16:00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) până cel târziu în data de 04.09.2023, ora 12:00.

 

Relații suplimentare se pot obține de la Compartiment Resurse Umane, date contact tel. 021 3056013.

 

 

 

Tot timpul pregatim ceva nou

Vreti sa fiti la curent cu noile expozitii?

Abonati-va la newsletter