Concursuri angajare

01Februarie2019

Anunt concurs muzeograf gr. IA

01Februarie2019

Nr. 356/01.02.2019  MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui…

Află mai multe

Anunt concurs muzeograf gr. IA

01Februarie2019

Nr. 356/01.02.2019

 MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post de muzeograf gr. IA din cadrul Compartimentului Evidență și Conservare.

 Condiţii generale de participare pentru candidaţi:

 1. au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul biologie;
 2. vechime în specialitate de minim 7 ani;
 3. cunoștințe privind evidența informatizată patrimoniului cultural mobil și a arhivelor documentare (DOCPAT);
 4. cunoștințe privind procedura de clasare în categoriile juridice tezaur sau fond a bunurilor culturale mobile;
 5. specializare în domeniul Entomologie.

Concursul se organizează după cum urmează:

a) 1 februarie 2019, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a bibliografiei, tematicii, a datelor de depunere a dosarelor de concurs şi desfăşurarea etapelor concursului;

b) 15 februarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

c) 19 februarie 2019: selecţia dosarelor;

d) 25 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;

e) 27 februarie 2019, ora 10:00: interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați  admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

 Dosarele de concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane al Muzeului Național de Istorie Naturală  Grigore Antipa, din Şos. Kiseleff, nr. 1, până la data de 15 februarie 2019, ora 16:00.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Bibliografia de concurs:

1) Legea 182/2000, republicată 2008, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;

2) Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice

3) Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

4) HG nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

5) Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil

6) Ordin nr. 2371/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000

7) Murariu (D.), Popescu-Gorj (A.), 1996 – Muzeul de Istorie Naturala “Grigore Antipa” in Bucharest, Romania. Holarctic Lepidoptera, 3 (2): 43-46

8) Florescu (R.), 1998 – Bazele muzeologiei. Ediția a 2-a. București. Ministerul Culturii-Centrul de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură, 214 pg.

9) Iftime (A.), (M.), Bezede, 2011 – Ghidul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

10) Popescu-Gorj (A.), 1994 – The value and importance of the scientifical collections of the „Grigore Antipa” Museum of Natural History. Travaux Museum d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”, 34: 555-560.

11) Scoble (M. J.), 1992 – The Lepidoptera. Form, function and diversity. Oxford University Press/Natural History Museum, XI + 404 pag.

12) Kristensen (N. P.), 1998 (ed.) – Lepidoptera, Moths and Butterflies. Vol. 1: Evolution, Systematics and Biogeography. In Handbook of Zoology/Handbuch de Zoologie, Band 4 (Arthropoda), Part/Teilband 35, Walter de Gruyter & Co., Berlin, X + 491 pag.

13) Kristensen (N. P.), 2003 (ed.) – Lepidoptera, Moths and Butterflies. Vol. 2: Morphology, Physiology, and Development. In Handbook of Zoology/Handbuch de Zoologie, Band 4 (Arthropoda), Part/Teilband 36, Walter de Gruyter & Co., Berlin, XII + 564 pag.

Tematică:

 1. Cunoaşterea legislaţiei privind patrimoniul naţional cultural mobil și clasarea acestuia;
 2. Organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice;
 3. Noţiuni generale despre ordinul Lepidoptera;
 4. Cunoașterea expoziției permanente a MNINGA;
 5. Patrimoniul MNINGA – date generale, cunoașterea colecțiilor de lepidoptere.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

Calendar concurs:

Concursul pentru ocuparea postului de muzeograf gr. IA – Compartiment Evidență și Conservare, se desfăşoară conform următorului calendar:

a) 15 februarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

b) 19 februarie 2019: selecţia dosarelor;

–   19 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate;

–   20 februarie 2019, până la ora 11:00: depunere contestații:

–   21 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate contestații.

c) 25 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă (sala de concurs va fi afișată la sediul instituției);

–   25 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate;

–   26 februarie 2019, până la ora 11:00: depunere contestații;

–   26 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate contestații.

d) 27 februarie 2019, ora 10:00: interviul;

–   27 februarie 2019, ora 16:00: afușare rezultate;

–   28 februarie 2019, până la ora 11:00: depunere contestații;

–   28 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate contestații.

e) 1 martie 2019: afișare rezultate finale ale concursului.

Secretariat concurs

 

 

 

 

 

 

07Noiembrie2018

ANUNȚ de promovare în grade/trepte profesionale

07Noiembrie2018

În baza prevederilor H.G. nr.286/2011 și completată de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor…

Află mai multe

ANUNȚ de promovare în grade/trepte profesionale

07Noiembrie2018

În baza prevederilor H.G. nr.286/2011 și completată de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează examen de promovare în grade/trepte profesionale pentru următoarele funcții contractuale:

 • 1 post de muzeograf gr. IA (S) în cadrul Compartimentului Cercetare Patrimoniu – prin transformarea postului de muzeograf gr. I din statul de funcții valabil la 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”;
 • 1 post de conservator tr. IA (M) în cadrul Compartimentului Evidență și Conservare – prin transformarea postului de conservator tr. I din statul de funcții valabil la 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”;
 • 1 post de conservator tr. IA (M) în cadrul Compartimentului Evidență și Conservare – prin transformarea postului de conservator tr. I din statul de funcții valabil la 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”;
 • 1 post de economist specialist gr. IA (S) în cadrul Biroului Financiar-Contabil – prin transformarea postului de economist gr. I din statul de funcții valabil la 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”;
 • 1 post de economist specialist gr. IA (S) în cadrul Biroului Financiar-Contabil – prin transformarea postului de economist gr. I din statul de funcții valabil la 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”;

Condiţiile cumulative de participare la examen:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional/treapta profesională al/a funcţiei contractuale din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani.

 

Examenul de promovare în grad sau treaptă profesională constă într-o probă scrisă și se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, în data de 22 noiembrie 2018, ora 10:00.

 

Examinarea constă în evaluarea următoarelor criterii:

 • cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
 • abilităţi de comunicare;
 • capacitate de sinteză;
 • complexitate, iniţiativă, creativitate.

 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim fiind de 100 de puncte.

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestațiile în data de 23 noiembrie 2018, până la ora 14:00.

 

Rezultatele finale se afișează în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. Bibliografie pentru promovare în grad profesional imediat superior – muzeograf gr. IA (S)

1. BĂCESCU, M., 1967 – Crustacea Decapoda. In: Fauna Republicii Socialiste România, 4 (9): 1-353. Edit. Academiei R.S.R., București.

2. IFTIME, A., M. BEZEDE, 2011 – Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”.

3. LÓPEZ GRECO, L. S., 2013 – Functional Anatomy of the Reproductive System. Pp. 413-450. In: L. Watling, M. Thiel (eds.), The Natural History of the Crustacea, Functional Morphology & Diversity, Oxford University Press, volume 1, 516 pp.

4. MARINESCU, A., A. IONESCU, 1985 – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 27: 373-417.

5. MURARIU, D., 1995 – Ghidul Muzeului de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, 32 pag.

6. PAPADOL, A., I. MATACHE, 1994 – The “Grigore Antipa” Museum of Natural History, 1834-1993 – Developing stages. Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 34: 509-520.

7. PETRESCU, I., A.–M. BĂLĂŞESCU, 1995 – Contributions to the knowledge of the Decapod (Crustacea) fauna from the Romanian coast of the Black Sea. Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 35: 99-146.

8. POPESCU-GORJ, A., 1994 – The value and the importance of the scientifical collections of the “Grigore Antipa” Museum of Natural History. Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 34: 555-560.

9. WATLING, L., M. THIEL, 2015 – The role of natural history in understanding the diversity of lifestyles in crustaceans. Pp. 1-13. In: L. Watling, M. Thiel (eds.), The Natural History of the Crustacea, Functional Morphology & Diversity, Oxford University Press, volume 2, 584 pp.

 

Tematica pentru promovare în grad profesional imediat superior – muzeograf gr. IA (S)

 

1. Aspecte morfologice, sistematice și ecologice specifice ordinului Decapoda (Crustacea: Malacostraca).

2. Colecția de decapode (Crustacea: Malacostraca: Decapoda) a Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”).

3. Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” – istoricul instituției, structura și organizarea expoziției permanente.

 

II. Bibliografie pentru promovare în treaptă profesională imediat superioară – conservator tr. IA (M)

 

1. Florescu, R., 1998 – Funcția de păstrare și conservare a patrimoniului muzeal. Cap III În: Bazele muzeologiei, pg. 116-163. Ediția a 2-a, București: Centrul de pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură.

2. Iftime, A., M., Bezede, 2011 – Ghidul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

3. Moldoveanu, A., 1999 – Conservarea preventivă a bunurilor culturale. Cap. II-V, VII, VIII și XIII. Ministerul Culturii. Centrul de Pregătire și Formare a Personalui din Instituțiile de Cultură

5. Lege nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor si a colecţiilor publice, Republicare 2014

6. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, Republicare 2008

 

III. Bibliografie pentru promovare în grad profesional imediat superior – economist specialist gr. IA (S)

 1. Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
 2. Ordin 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
 3. Ordin 2021/2013 pentru completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005
 4. Ordin 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetului de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice
 5. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil-Republicata
 6. OMF NR.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 7. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor
 8. Legea 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea 22/1969
 9. Legea 82/1991 a contabilitatii – Republicata
 10. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 11. Decret 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa
 12. OMEF 2634/2015 privind documentele financiar-contabile

 

05Iulie2017

Anunt concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante si 1 post temporar vacant

05Iulie2017

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător…

Află mai multe

Anunt concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante si 1 post temporar vacant

05Iulie2017

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale vacante și 1 (un) post temporar vacant din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale, după cum urmează: 1 (un) post vacant de muzeograf gr. IA și 1 post vacant de muzeograf gr. II, pe perioadă nedeterminată, și 1 post temporar vacant de muzeograf gr. I, pe perioadă determinată.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:
a) au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului vacant de muzeograf gr. IAdin cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale:
a) domeniul de studii universitare de licenţă: Biologie, Știința Mediului, Medicină Veterinară, Geologie, Inginerie geologică – specializarea Geofizică, Silvicultură – specializarea Cinegetică, Zootehnie; 
b) vechime în muncă de minim 5 ani;
c) experiență în organizarea de evenimente culturale și științifice, organizarea și susținerea de programe educative și creative și/sau experiență în învățământ și activități cu copiii.

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului vacant de muzeograf gr. IIdin cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale:
a) domeniul de studii universitare de licenţă: Biologie, Știința Mediului, Medicină Veterinară, Geologie, Inginerie geologică – specializarea Geofizică, Silvicultură – specializarea Cinegetică, Zootehnie; 
b) vechime în muncă de minim 6 luni;
c) experiență în organizarea de evenimente culturale și științifice, organizarea și susținerea de programe educative și creative și/sau experiență în învățământ și activități cu copiii.

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului temporar vacant demuzeograf gr. I (perioadă determinată) din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale:
a) domeniul de studii universitare de licenţă: Biologie, Știința Mediului, Medicină Veterinară, Geologie, Inginerie geologică – specializarea Geofizică, Silvicultură – specializarea Cinegetică, Zootehnie; 
b) vechime în muncă de minim 3 ani;
c) experiență în organizarea de evenimente culturale și științifice, organizarea și susținerea de programe educative și creative și/sau experiență în învățământ și activități cu copiii.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de muzeograf gr. IA și muzeograf gr. II se depun la Compartimentul Resurse Umane al Muzeului Național de Istorie Naturală „ Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anuțului.

Dosarele de concurs pentru ocuparea postul temporar vacant de muzeograf gr. I (pe perioadă determinată) se depun la Compartimentul Resurse Umane al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Concursurile se organizează după cum urmează:
a) 5 iulie 2017, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a bibliografiei, tematicii, a datelor de depunere a dosarelor de concurs şi desfăşurarea etapelor concursului;
b) 13 iulie 2017: selecția dosarelor pentru postul temporar vacant de muzeograf gr. I;
c) 20 iulie 2017: selecţia dosarelor pentru posturile vacante de muzeograf gr. IA și muzeograf gr. II;
d) 27 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă (sălile de concurs vor fi afișate la sediul instituției);
e) 31 iulie 2017, ora 10:00: interviul.

Pentru fiecare probă punctajul este de maxim 100 de puncte.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Persoană de contact: Adriana Stoica – Compartimentul Resurse Umane, tel. 021 3056013.

Bibliografia pentru concurs:
1. Bazele Muzeologiei, Ediţia a II – a, prof. univ. dr. Radu Florescu, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998, Capitolul 2 – Muzeul ca instituție, pg. 7 – 44; Capitolul 4 – Activitatea de valorificare cultural – educativa, pg 167 – 203;
2. Muzeologie Generală, prof. univ. dr. Eva Mârza, Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea ”1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2004, Funcțiile principale ale Muzeului, pg. 58 – 65; Muzeul și publicul, pg 123 – 132;
3. Pedagogie Muzeală, Venera Cojocariu, Neculai Barabaș, Victor Mitocaru, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998, Partea a II -a General și specific în didactica muzeală, pg. 73 – 129.
4. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35
5. Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417
6. Ghidul Muzeului Antipa – Broșură editată in 2011

Tematică:
1. Muzeologie
2. Pedagogie muzeală
3. Istoricul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” 
4. Ghidajul tematic al expoziției permanente a Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”

Calendar concurs:

Dosarele de concurs pentru ocuparea postul temporar vacant de muzeograf gr. I (pe perioadă determinată) se depun la Compartimentul Resurse Umane al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Dosarele de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de muzeograf gr. IA și muzeograf gr. II se depun la Compartimentul Resurse Umane al Muzeului Național de Istorie Naturală „ Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anuțului.

a) 5 iulie 2017, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 13 iulie 2017: selecția dosarelor pentru postul temporar vacant de muzeograf gr. I;
c) 14 iulie 2017: depunere contestații până la ora 12:00;
d) 14 iulie 2017: soluționarea contestațiilor și afișarea acestora;
e) 20 iulie 2017: selecţia dosarelor pentru posturile vacante de muzeograf gr. IA și muzeograf gr. II;
f) 21 iulie 2017: depunere contestații până la ora 12:00;
g) 21 iulie 2017: soluționarea contestațiilor și afișarea acestora;
h) 27 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
i) 28 iulie 2017: depunere contestații până la ora 12:00;
j) 28 iulie 2017: soluționarea contestațiilor și afișarea acestora;
k) 31 iulie 2017, ora 10:00: interviul;
l) 1 august 2017: depunere contestații până la ora 12:00;
m) 1 august 2017: soluționarea contestațiilor și afișarea acestora;
n) 2 august 2017: afișarea rezultatelor finale.

05Iulie2017

Anunt concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de cercetator stiintific si a 2 posturi vacante de asistent de cercetare

05Iulie2017

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”, organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare, concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de…

Află mai multe

Anunt concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de cercetator stiintific si a 2 posturi vacante de asistent de cercetare

05Iulie2017

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”, organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare, concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de cercetător științific , pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Cercetare Patrimoniu și 2 posturi vacante de asistent de cercetare , pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Biologie Moleculară.

Condiţii de participare pentru candidaţi:
a) au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris și vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor de cercetător științific din cadrul Compartimentul Cercetare Patrimoniu:
a) domeniul de studii universitare de licenţă: Biologie, Știința Mediului, Medicină veterinară, Zootehnie;
b) să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau cel puțin 4 ani în alte activități.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare din cadrul Compartimentului Biologie Moleculară:
a) domeniul de studii universitare de licenţă: Biologie, Biochimie, Știința Mediului, Medicină veterinară.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
c) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență al salariaților, pentru a dovedi vechimea;
d) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului, la Compartimentul Resurse Umane al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1.

Concursurile se organizează după cum urmează:
a) 5 iulie 2017, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 7 august 2017: selecţia dosarelor;
c) 9 august 2017ora 10:00: proba scrisă (pentru posturile de cercetător științific și asistent de cercetare);
d) 11 august 2017ora 10:00: proba orală (pentru posturile de cercetător științific și asistent de cercetare) și proba practică (pentru posturile de cercetător științific).

Rezultatul probelor de concurs se apreciază prin note de la 10 la 1. Nota minimă care trebuie obținută la fiecare probă fiind de 7. 
Va fi admis candidatul care a obținut cel puțin media 8 și nicio notă sub 7.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021 3056013.

Bibliografia de concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de cercetător științific din cadrul Compartimentului Cercetare Patrimoniu:
1. FIRĂ, V., M. NĂSTĂSESCU, 1977 – Zoologia nevertebratelor. Editura Didactică și Pedagogică.
2. CEUCA, T., N. VALENCIUC, A. POPESCU, 1983 – Zoologia vertebratelor, Editura Didactică și Pedagogică.
3. BĂNĂRESCU, P., 1973 – Principiile si metodele zoologiei sistematice, Editura Academiei Române.
4. BĂNĂRESCU, P., N. BOŞCAIU, 1973 – Biogeografie. Perspectivă genetică şi istorică. Editura Știinţifică, Bucureşti, 303 pp. 
5. International Commission on Zoological Nomenclature, 1999 – International Code of Zoological Nomenclature, Fourth Edition, The International Trust for Zoological Nomenclature. (disponibil on-line la http://iczn.org/iczn/index.jsp)
6. IONESCU, M., B. SCHNAPP, V. DUMITRESCU, 1960 – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 2: 9-35.
7. MARINESCU, A., A. IONESCU, 1985 – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 27: 373-417.
8. PAPADOL, A., I. MATACHE, 1994 – The “Grigore Antipa” Museum of Natural History, 1834-1993 – Developing stages. Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 34: 509-520.
9. MURARIU, D., 1995 – Ghidul Muzeului de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, 32 pag.
10. IFTIME, A., M. BEZEDE, 2011 – Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”.

Tematica pentru concurs:
1. Aspecte morfologice și ecologice specifice principalelor grupe taxonomice din cadrul Regnului Animalia.
2. Concepții despre specie, procesul de speciație, speciația alopatrică și simpatrică.
3. Modele de distribuție a speciilor animale (areal, limite de distribuție, nișe ecologice, endemism).
4. Regiunile biogeografice și particularitățile lor faunistice.
5. Colecțiile zoologice și importanța lor.
6. Nomenclatura zoologică și regulile ei. Exemplarele tip și semnificația lor.
7. Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” – istoricul instituției, structura și organizarea expoziției permanente.

Bibliografia de concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de asistent de cercetare din cadrul Compartimentului Biologie Moleculară:
1. Bănărescu Petru (1973) – Principiile și metodele zoologiei sistematice Cap. 4 Metode de lucru în zoologia sistematică pag 147-166., Editura Academiei RSR
2. Freeland, J. R. et. al. (2011). Genetic Analysis of Single Populations. In Freeland, J. R. et al., Molecular ecology (pp. 77-128), John Wiley & Sons, Ltd.
3. Freeland, J. R. et. al. (2011). Molecular Markers in Ecology. In Freeland, J. R. et al., Molecular ecology, (pp. 35-76), John Wiley & Sons, Ltd.
4. Joseph Sambrook & David W. Russell (2001), Chapter 8 In Vitro Amplification of DNA by the Polymerase Chain Reaction. In Joseph Sambrook & David W. Russell Molecular Cloning A Laboratory manual Third edition, pp. (8.1-8.126), Cold Spring Harbor Laboratory Press
5. Lewin, B. (2003). Chapter 1 Genes are DNA. In Lewin, B, Genes VIII (pp. 1-32), Pearson Prentice Hall
6. Lewin, B. (2003). Chapter 14 DNA replication. In Lewin, B, Genes VIII (pp. 387-418), Pearson Prentice Hall
7. International Code of Zoological Nomenclature Fourth Edition online, http://iczn.org/iczn/index.jsp
8. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35
9. Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417
10. Ghidul Muzeului Antipa – Broșură editată in 2011

Tematica pentru concurs:
1. Specimenele tip şi importanţa lor în taxonomie 
2. Specia și speciația
3. Organizarea materialului genetic: structura primară, secundară a ADN şi ARN
4. Replicarea ADN
5. Principiul reacţiei PCR şi al secvenţierii acizilor nucleici
6. Markeri moleculari în ecologie
7. Analiza diversităţii genetice a populaţiilor
8. Tehnici de biologie moleculară utilizate în genetica populaţiilor
9. Istoricul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”

Calendar concursuri:

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.

a) 5 iulie 2017, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 7 august 2017: selecția dosarelor;
c) 8 august 2017: depunere contestații până la ora 12:00;
d) 8 august 2017: soluționarea contestațiilor și afișarea acestora;
e) 9 august 2017ora 10:00: proba scrisă (pentru posturile de cercetător științific și asistent de cercetare);
f) 10 august 2017: depunere contestații până la ora 12:00;
g) 10 august 2017: soluționarea contestațiilor și afișarea acestora;
h) 11 august 2017ora 10:00: proba orală (pentru posturile de cercetător științific și asistent de cercetare) și proba practică (pentru posturile de cercetător științific)
i) 14 august 2017: depunere contestații până la ora 12:00;
j) 14 august 2017: soluționarea contestațiilor și afișarea acestora.

15Iunie2017

Organizarea si desfasurarea analizei noului proiect de management pentru Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa”

15Iunie2017

O.M.C.I.N. nr. 2403 din 15.06.2017 – aprobare caiet de obiective O.M.C.I.N. nr. 2437 din 27.06.2017 – aprobare regulament

Află mai multe

Organizarea si desfasurarea analizei noului proiect de management pentru Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa”

15Iunie2017

Tot timpul pregatim ceva nou

Vreti sa fiti la curent cu noile expozitii?

Abonati-va la newsletter