Concursuri angajare

19Aprilie2019

ERATĂ – ocupare post CS III

19Aprilie2019

Erată Nr. 1325/19.04.2019

Află mai multe

ERATĂ – ocupare post CS III

19Aprilie2019

01Aprilie2019

Anunț concurs muzeograf (S) gr. I

01Aprilie2019

Nr. 1014/01.04.2019 MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui…

Află mai multe

Anunț concurs muzeograf (S) gr. I

01Aprilie2019

Nr. 1014/01.04.2019

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de muzeograf (S) gr. I, pe perioadă determinată, din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:

 1. au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de muzeograf (S) gr. I, pe perioadă determinată, din cadrul Biroul Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile Știința Mediului/Geografie;
 2. studii universitare de masterat absolvite cu diplomă de master în domeniile Știința Mediului/Geografie;
 3. vechime în muncă de minim 1 an și 6 luni;
 4. stagii de practică/formare/training în domeniile Știința mediului/Geografie.

Concursul se organizează după cum urmează:

a) 1 aprilie 2019, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a bibliografiei, a datelor de depunere a dosarelor de concurs şi desfăşurarea etapelor concursului;

b) 08 aprilie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

c) 09 aprilie 2019: selecţia dosarelor;

d) 16 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;

e) 19 aprilie 2019, ora 10:00: interviul.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați  admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Dosarele de concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane al Muzeului Național de Istorie Naturală  Grigore Antipa, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;

d) carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de muzeograf  (S) gr. I:

Capitole din cărți:

 1. Muzeologie Generală, prof. univ. dr. Eva Mârza, Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea ”1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2004, Funcțiile principale ale Muzeului, pg. 58 – 65; Muzeul și publicul, pg 123 – 132;
 2. Pedagogie Muzeală, Venera Cojocariu, Neculai Barabaș, Victor Mitocaru, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998, Partea a II -a General și specific în didactica muzeală, pg. 73 – 129;

Articole:

 1. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35;
 2. Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417;

Cărți:

 1. Ghidul Muzeului Antipa – Broșură editată in 2011.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

22Martie2019

Anunt concurs muzeograf (S) gr. IA, educator muzeal (S) gr. IA, conservator (M) tr. I, auditor (S) gr. I

22Martie2019

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant…

Află mai multe

Anunt concurs muzeograf (S) gr. IA, educator muzeal (S) gr. IA, conservator (M) tr. I, auditor (S) gr. I

22Martie2019

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post de muzeograf (S) gr. IA din cadrul Compartimentului Cercetare Patrimoniu, un post de educator muzeal (S) gr. IA din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale, și un post de conservator (M) tr. I din cadrul Secției Redacție, Bibliotecă și Arhivă și un post de auditor (S) gr. I din cadrul Compartimentului Audit Public Intern.

 

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:

 1. au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de muzeograf (S) gr. IA, Compartiment Cercetare Patrimoniu:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Biologie;
 2. studii universitare de masterat absolvite cu diplomă de master în domeniul Biologie;
 3. vechime în muncă de minim 5 ani;
 4. publicații științifice;
 5. participări la evenimente științifice.

 

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de educator muzeal (S) gr. IA, Biroul Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: Biologie, Știința Mediului, Medicină Veterinară, Geologie, Zootehnie;
 2. vechime în muncă de minim 5 ani;
 3. experiență în organizarea de evenimente culturale și/sau științifice, planificarea, organizarea, dezvoltarea și susținerea de programe educative și creative, și/sau experiență în învățământ și activități cu copiii.

 

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de conservator (M) tr. I, Secția Redacție, Bibliotecă și Arhivă:

 1. studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul științelor naturale;
 2. vechime în muncă de minim 5 ani;
 3. cunoștințe operare PC, baze de date.

 

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de auditor (S) gr. I din cadrul Compartimentului Audit Public Intern:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științe economice;
 2. vechime în specialitate de minim 10 ani;
 3. cursuri de specializare și perfecționare în domeniul auditului public intern;
 4. aviz de participare la concurs din partea Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Concursurile se vor desfășura după cum urmează:

a) 22 martie 2019, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a bibliografiei, tematicii, a datelor de depunere a dosarelor de concurs şi desfăşurarea etapelor concursului;

b) 05 aprilie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

c) 08 aprilie 2019: selecţia dosarelor;

d) 15 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;

e) 18 aprilie 2019, începând cu ora 10:00: interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați  admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Dosarele de concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane al Muzeului Național de Istorie Naturală  Grigore Antipa, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;

d) carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de muzeograf  (S) gr. IA:

Capitole din cărți:

 1. GUŢU, M., J. SIEG (1999) Ordre des Tanaїdacés (Tanaidacea Hansen, 1895). In: P.-P. Grassé (ed.), Traité de Zoologie, Anatomie, Systématuque, Biologie, Tome VII, Fascicule III A, Crustacés Péracarides, Sous la direction de J. Forest, Mémoires de l’Institut océanographique, Monaco, 19: 353–389. (in French);
 2. KIM LARSEN, MODEST GUŢU, JÜRGEN SIEG (2015) Order Tanaidacea Dana, 18491. In: J. C. von Vaupel Klein, M. Charmantier-Daures, F. R. Schram (eds.), Treatise on Zoology – Anatomy, Taxonomy, Biology. The Crustacea, Volume 5, 249-329, Brill, Leiden Boston;
 3. JORGEN OLESEN (2013) The Crustacean Carapace: Morphology, Function, Development, and Phylogenetic History. In: Les Watling and Martin Thiel (eds.), The Natural History of the Crustacea, Volume 1: Functional Morphology and Diversity, 103-139, Oxford University Press;
 4. Oana Paula Popa, Luis Ovidiu Popa (2018) 40176 O istorie a unui Muzeu de poveste. In: Oana Paula Popa, Cătălina-Gabriela Bulborea, Mirela Dragoș, Luis Ovidiu Popa (eds) Kiseleff nr .1 De 110 ani, orașul crește în jurul lui!. Editura Muzeului Antipa, București.

Cărți:

 1. Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” – 2011.

Documente on-line

 1. International Code of Zoological Nomenclature Fourth Edition online, http://iczn.org/iczn/index.jsp

 

Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de educator muzeal (S) gr. IA:

Capitole din cărți:

 1. Bazele Muzeologiei, Ediţia a II – a, prof. univ. dr. Radu Florescu, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998, Capitolul 2 – Muzeul ca instituție, pg. 7 – 44; Capitolul 4 – Activitatea de valorificare cultural – educativa, pg. 167 – 203;
 2. Muzeologie Generală, prof. univ. dr. Eva Mârza, Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea ”1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2004, Funcțiile principale ale muzeului, pg. 58 – 65; Activitatea expozițională, pg. 98 – 116; Muzeul și publicul, pg 123 – 132;
 3. Pedagogie Muzeală, Venera Cojocariu, Neculai Barabaș, Victor Mitocaru, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998, Partea a II -a General și specific în didactica muzeală, pg. 71 – 130;

Articole:

 1. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35
 2. Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417

Cărți:

 1. Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, 2011.

 

Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de conservator (M) tr. I:

Articole:

 1. Papadol A., Matache I. (1994) – The “Grigore Antipa” Museum of Natural History, 1834-1993 – Developing stages. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 34: 509-520;
 2. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35;
 3. Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417;

Cărți:

 1. Aurel Moldoveanu, 1999 – Conservarea preventivă a bunurilor culturale. Cap. VIII, IX și XIV. Ministerul Culturii. Centrul de Pregătire și Formare a Personalui din Instituțiile de Cultură.

 

Bibliografia și tematica de concurs pentru ocuparea postului de auditor (S) gr. I:

 1. Legea nr. 672/2002 privind auditul intern;
 2. Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 3. Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
 4. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018   privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991;
 6. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;
 7. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 8. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 10. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat;
 11. Legea-cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 12. ROF si organigrama MNINGA;

Tematica:

 1. Atributiile compartimentului de audit public intern
 2. Tipurile de audit
 3. Elaborarea planului anual si a planului multianual de audit
 4. Etapele misiunii de audit public intern
 5. Procedurile si documentele elaborate pe parcursul desfasurarii misiunii de audit public intern
 6. Principii si reguli de conduita specifice auditorului intern
 7. Standardele de control intern/managerial la entitatile publice
 8. Organizarea şi conducerea contabilităţii
 9. Registrele de contabilitate
 10. Finantarea institutiilor publice
 11. Fazele executiei bugetare a cheltuielilor
 12. Procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica
 13. Programul anual al achizitiilor publice

 

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

20Martie2019

Anunt concurs cercetător științific gr. III

20Martie2019

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său, din Şos. Kiseleff, nr. 1, Sector 1, București, în conformitate cu Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare –…

Află mai multe

Anunt concurs cercetător științific gr. III

20Martie2019

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său, din Şos. Kiseleff, nr. 1, Sector 1, București, în conformitate cu Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gr. III în cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:

 1. au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. au capacitate deplină de exerciţiu;
 3. nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 4. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit postului scos la concurs;
 7. cunosc limba română, scris şi vorbit.

Condiții specifice pentru ocuparea postului: 

 1. a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: Biologie, Știința Mediului, Medicină Veterinară, Geologie, Zootehnie;
 2. b) publicații care dovedesc abilități/experiență în activități de diseminare a informației, în promovarea și popularizarea științei;
 3. c) experiență în organizarea/participarea la evenimente științifice și culturale;
 4. d) să întrunească condițiile minime de vechime în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor). 

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 2. b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copii de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice, după caz, copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență al salariaților, adeverințe, pentru a dovedi vechimea;
 3. c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 4. d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 5. e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. f) curriculum vitae;
 7. g) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.

Concursul se organizează după cum urmează:

 1. a) 20 martie 2019, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a bibliografiei, a datelor de depunere a dosarelor de concurs şi desfăşurarea etapelor concursului;
 2. b) 22 aprilie 2019: selecţia dosarelor;
 3. c) 25 aprilie 2019: analiza dosarului;
 4. d) 02 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă.

Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific gr. III se face prin punctaj.

Va fi admis candidatul care a obținut cele mai bune performanțe.

Bibliografia pentru concurs:

Capitole din cărți:

 1. Yoxen E. (1985) Speaking Out About Competition. In: Shinn T., Whitley R.D. (eds) Expository Science: Forms and Functions of Popularisation. Sociology of the Sciences a Yearbook, vol 9. Springer, Dordrecht
 2. Peter Bowler (2009) Introduction: Scientists, Experts, and the Public. In: Bowler, Peter J. Science for all : the popularization of science in early twentieth-century Britain. Chicago : University of Chicago Press
 3. Oana Paula Popa, Luis Ovidiu Popa (2018) 40176 O istorie a unui Muzeu de poveste. In: Oana Paula Popa, Cătălina-Gabriela Bulborea, Mirela Dragoș, Luis Ovidiu Popa (eds) Kiseleff nr .1 De 110 ani, orașul crește în jurul lui!. Editura Muzeului Antipa, București

Articole

 1. Brownell SE, Price JV, Steinman L. Science Communication to the General Public: Why We Need to Teach Undergraduate and Graduate Students this Skill as Part of Their Formal Scientific Training. J Undergrad Neurosci Educ. 2013;12(1):E6-E10. Published 2013 Oct 15.
 2. Zarafescu, Carmen. (2007). The state of the environment in Romania. European Environment. 2. 16-17. 10.1002/eet.3320020207.
 3. Virginia Morell. The Origin of Dogs: Running With the Wolves. Science 13 Jun 1997: Vol. 276, Issue 5319, pp. 1647-1648. DOI: 10.1126/science.276.5319.1647

Documente on-line

 1. Natural history museums have never been more necessary, https://www.apollo-magazine.com/natural-history-museums-have-never-been-more-necessary/

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

01Februarie2019

Anunt concurs muzeograf gr. IA

01Februarie2019

Nr. 356/01.02.2019  MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui…

Află mai multe

Anunt concurs muzeograf gr. IA

01Februarie2019

Nr. 356/01.02.2019

 MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post de muzeograf gr. IA din cadrul Compartimentului Evidență și Conservare.

 Condiţii generale de participare pentru candidaţi:

 1. au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul biologie;
 2. vechime în specialitate de minim 7 ani;
 3. cunoștințe privind evidența informatizată patrimoniului cultural mobil și a arhivelor documentare (DOCPAT);
 4. cunoștințe privind procedura de clasare în categoriile juridice tezaur sau fond a bunurilor culturale mobile;
 5. specializare în domeniul Entomologie.

Concursul se organizează după cum urmează:

a) 1 februarie 2019, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a bibliografiei, tematicii, a datelor de depunere a dosarelor de concurs şi desfăşurarea etapelor concursului;

b) 15 februarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

c) 19 februarie 2019: selecţia dosarelor;

d) 25 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;

e) 27 februarie 2019, ora 10:00: interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați  admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

 Dosarele de concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane al Muzeului Național de Istorie Naturală  Grigore Antipa, din Şos. Kiseleff, nr. 1, până la data de 15 februarie 2019, ora 16:00.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Bibliografia de concurs:

1) Legea 182/2000, republicată 2008, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;

2) Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice

3) Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

4) HG nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

5) Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil

6) Ordin nr. 2371/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000

7) Murariu (D.), Popescu-Gorj (A.), 1996 – Muzeul de Istorie Naturala “Grigore Antipa” in Bucharest, Romania. Holarctic Lepidoptera, 3 (2): 43-46

8) Florescu (R.), 1998 – Bazele muzeologiei. Ediția a 2-a. București. Ministerul Culturii-Centrul de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură, 214 pg.

9) Iftime (A.), (M.), Bezede, 2011 – Ghidul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

10) Popescu-Gorj (A.), 1994 – The value and importance of the scientifical collections of the „Grigore Antipa” Museum of Natural History. Travaux Museum d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”, 34: 555-560.

11) Scoble (M. J.), 1992 – The Lepidoptera. Form, function and diversity. Oxford University Press/Natural History Museum, XI + 404 pag.

12) Kristensen (N. P.), 1998 (ed.) – Lepidoptera, Moths and Butterflies. Vol. 1: Evolution, Systematics and Biogeography. In Handbook of Zoology/Handbuch de Zoologie, Band 4 (Arthropoda), Part/Teilband 35, Walter de Gruyter & Co., Berlin, X + 491 pag.

13) Kristensen (N. P.), 2003 (ed.) – Lepidoptera, Moths and Butterflies. Vol. 2: Morphology, Physiology, and Development. In Handbook of Zoology/Handbuch de Zoologie, Band 4 (Arthropoda), Part/Teilband 36, Walter de Gruyter & Co., Berlin, XII + 564 pag.

Tematică:

 1. Cunoaşterea legislaţiei privind patrimoniul naţional cultural mobil și clasarea acestuia;
 2. Organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice;
 3. Noţiuni generale despre ordinul Lepidoptera;
 4. Cunoașterea expoziției permanente a MNINGA;
 5. Patrimoniul MNINGA – date generale, cunoașterea colecțiilor de lepidoptere.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

Calendar concurs:

Concursul pentru ocuparea postului de muzeograf gr. IA – Compartiment Evidență și Conservare, se desfăşoară conform următorului calendar:

a) 15 februarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

b) 19 februarie 2019: selecţia dosarelor;

–   19 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate;

–   20 februarie 2019, până la ora 11:00: depunere contestații:

–   21 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate contestații.

c) 25 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă (sala de concurs va fi afișată la sediul instituției);

–   25 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate;

–   26 februarie 2019, până la ora 11:00: depunere contestații;

–   26 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate contestații.

d) 27 februarie 2019, ora 10:00: interviul;

–   27 februarie 2019, ora 16:00: afușare rezultate;

–   28 februarie 2019, până la ora 11:00: depunere contestații;

–   28 februarie 2019, ora 16:00: afișare rezultate contestații.

e) 1 martie 2019: afișare rezultate finale ale concursului.

Secretariat concurs

 

 

 

 

 

 

Tot timpul pregatim ceva nou

Vreti sa fiti la curent cu noile expozitii?

Abonati-va la newsletter