Concursuri angajare

24Aprilie2024

Anunț concurs pentru ocuparea a (4) patru posturi vacante – muzeograf gr. IA (S)

24Aprilie2024

ANUNȚ   În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național de…

Află mai multe

Anunț concurs pentru ocuparea a (4) patru posturi vacante – muzeograf gr. IA (S)

24Aprilie2024

ANUNȚ

 

În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” organizează concurs pentru ocuparea a (4) patru posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează:

– 1 post vacant de muzeograf gr. IA (S), domeniul Entomologie, Heteroptera, Compartimentul Biologie Moleculară;

 – 1 post vacant de muzeograf gr. IA (S), domeniul Microscopie Electronică, Compartimentul Biologie Moleculară;

– 1 post vacant de muzeograf gr. IA (S), domeniul Biologie Moleculară, Compartimentul Biologie Moleculară;

– 1 post vacant de muzeograf gr. IA (S), domeniul Acarologie, Compartimentul Cercetare Patrimoniu.

I. Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II. Condițiile specifice de participare la concurs:

1. Pentru ocuparea postului vacant de muzeograf gr. IA (S) domeniul Entomologie, Heteroptera, Compartimentul Biologie Moleculară:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul de licență Biologie sau Biochimie;

b) vechime în muncă de minim 10 ani;

c) experiență de minim 10 ani în domeniul entomologiei.

2. Pentru ocuparea postului vacant de muzeograf gr. IA (S) domeniul Microscopie Electronică, Compartimentul Biologie Moleculară:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul de licență Biologie sau Biochimie;

b) deține titlul științific de doctor în domeniul Biologie;

c) vechime în muncă de minim 20 ani;

d) experiență de minim 15 ani în domeniul microscopiei electronice.

3. Pentru ocuparea postului vacant de muzeograf gr. IA (S) domeniul Biologie Moleculară, Compartimentul Biologie Moleculară:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul de licență Biologie sau Biochimie;

b) deține titlul științific de doctor în domeniul Biologie;

c) vechime în muncă de minim 10 ani;

d) experiență de minim 10 ani în domeniul biologiei moleculare.

4. Pentru ocuparea postului vacant de muzeograf gr. IA (S) domeniul Acarologie, Compartimentul Cercetare Patrimoniu:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul de licență Biologie sau Biochimie;

b) deține titlul științific de doctor în domeniul Biologie;

c) vechime în muncă de minim 20 ani;

d) experiență de minim 10 ani în domeniul acarologiei.

 

III. Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) Opis cu documentele depuse;

b) formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1 – la sediu);

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului și a altor documente care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, după caz;

g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise);

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

i) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

j) curriculum vitae, model comun european.

* Copiile de pe actele prevăzute la punctul IV. lit. c) – f) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, la sediul instituţiei din București, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, la Compartimentul Resurse Umane.

IV. Desfășurarea concursului va avea loc la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București:

Dosarul de concurs se poate depune la Compartimentul Resurse Umane al instituției, până la data de 13.05.2024, ora 16:00.

a) Selecţia dosarelor de înscriere: în data de 14.05.2024;

b) Proba scrisă: în data de 20.05.2024, ora 10:00;

c) Interviul: în data de 23.05.2024, de la ora 10:00.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

V. Bibliografie și tematică:

1. Pentru ocuparea postului vacant de muzeograf gr. IA (S) domeniul Entomologie, Heteroptera, Compartimentul Biologie Moleculară:

Bibliografie:

Cărți /Secțiuni din cărți:

1. Bazele Muzeologiei, Ediţia a II – a, prof. univ. dr. Radu Florescu, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998.

2. Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, 2011.

3. Schuh R. T., Slater J. A. (1995). True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history. Cornell University Press, 336 pp.

4. Rabitsch W. (2010). True Bugs (Hemiptera, Heteroptera). Chapter 9.1. BioRisk, 4, 407-433.

5. Ionescu M. A., Lăcătușu M. (1971) – Entomologie– Cap. 20 Ordinul Heteroptera pag 215 – 228, Editura Didactica și Pedagogică.

6. Adam C., Constantinescu C. I., Drăghici A. C., Dascălu (Fusu) M. M., Gheoca V., Iancu L., Iorgu I. Ș., Irimia A. G., Maican S., Manu M., Petrescu A. M., Popa A. F., Rădac I. A., Ruști D. M., Sahlean C.T., Szekely L., Șerban C., Tăușan I., Ciubuc F., Popa A. M. (2022), Ghid de inventariere și cartarea a distribuției speciilor de nevertebrate terestre alogene invazive din România. București: Ministerului Mediului, Apelor & Pădurilor și Universitatea din București, 205 pp., https://zenodo.org/records/6833153

 Articole:

1. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960). Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35.

2. Marinescu A., Ionescu A. (1985). Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417.

3. Weirauch C., Schuh R. T. (2011). Systematics and evolution of Heteroptera: 25 years of progress. Annual review of Entomology, 56, 487-510.

4. Forero D. (2008). The systematics of the Hemiptera. Revista Colombiana de Entomología, 34(1), 1-21.

5. Song N., Liang A. P., Bu C. P. (2012). A molecular phylogeny of Hemiptera inferred from mitochondrial genome sequences. PloS One, 7(11).

6. Johnson K. P., Dietrich C. H., Friedrich F., Beutel R. G., Wipfler B., Peters R. S., Allen J. M., Petersen M., Donath A., Walden K.K.O., Kozlov A. M., Podsiadlowski L., Mayer C., Meusemann K., Vasilikopoulos A., Waterhouse R. M., Cameron S. L., Weirauch C., Swanson D. R., Percy D. M., Hardy N. B., Terry I., Liu S., Zhou X., Misof B., Robertson H. M., Yoshizawa K. (2018). Phylogenomics and the evolution of hemipteroid insects. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(50), 12775-12780.

7. Rabitsch W. (2008). Alien true bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera). Zootaxa, 1827 (1), 1-44.

Tematică:

1. Heteroptere – caractere generale ale grupului.

2. Heteroptere – taxonomie și răspandire, generalități.

3. Heteroptere invazive în fauna Romaniei.

4. Funcțiile specifice ale Muzeului.

5. Constituirea si dezvoltarea patrimoniului Muzeal.

6. Prezentați sectiunea de Heteroptere din expozitia publică a Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”.

7. Prezentați, la alegere, trei momente importante din istoria Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”.

8. Specimenele tip și importanta lor în taxonomie.

2. Pentru ocuparea postului vacant de muzeograf gr. IA (S) domeniul Microscopie Electronică, Compartimentul Biologie Moleculară:

Bibliografie:

Cărți /Secțiuni din cărți

1. Bănărescu Petru (1973) – Principiile și metodele zoologiei sistematice. Cap. 4 – Metode de lucru în zoologia sistematică, pg. 147-166, Editura Academiei RSR.

2. Echlin Patrick (2009) – Handbook of Sample Preparation for Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis. Springer, New York, ISBN 978-0-387-85730-5.

3. Dykstra Michael J. (1992) – Biological electron microscopy: Theory, Techniques, and Troubleshooting by Plenum Press, New York, ISBN 0‐306‐442779.

4. Goldstein Joseph I., Newbury Dale E., Michael Joseph R., Ritchie Nicholas W.M., Scott,John Henry J., Joy David C. (2018) – Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis Fourth Edition. Springer. ISBN 978-1-4939-6674-5.

5. Ul-Hamid Anwar (2018) – A Beginners’ Guide to Scanning Electron Microscopy. Springer. ISBN 978-3-319-98481-0.

6. Kazmiruk Viacheslav (2012) – Scanning Electron Microscopy. Published by InTech. SBN 978-953-51-0092-8.

7. Heide Schatten (2013) – Scanning Electron Microscopy for the Life Sciences. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-19599-7 Hardback.

8. Bazele Muzeologiei, Ediţia a II-a, prof. univ. dr. Radu Florescu, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998.

9. Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, 2011.

 Articole:

1. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35.

2. Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417.

Documente on-line:

1. International Code of Zoological Nomenclature Fourth Edition online, http://iczn.org/iczn/index.jsp

Tematică:

1. Specimenele tip şi importanţa lor în taxonomie.

2. Principiul de funcționare al unui microscop electronic cu scanare.

3. Etapele pregătirii preparatelor pentru examinarea la microscopul electronic cu scanare.

4. Părțile componente ale unui microscop electronic cu scanare și rolul lor.

5. Interacția fasciculului de electroni cu proba.

6. Dioramele istorice din expoziția publică a Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

7. Funcțiile specifice ale Muzeului.

8. Constituirea și dezvoltarea patrimoniului Muzeal.

9. Prezentați, la alegere, trei momente importante din istoria Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”.

3. Pentru ocuparea postului vacant de muzeograf gr. IA (S) domeniul Biologie Moleculară, Compartimentul Biologie Moleculară:

Bibliografie:

Cărți /Secțiuni din cărți:

1. Bănărescu Petru (1973) – Principiile și metodele zoologiei sistematice Cap. 4 Metode de lucru în zoologia sistematică pag 147-166., Editura Academiei RSR.

2. Freeland, J. R. et. al. (2011). Conservation Genetics. In Freeland, J. R. et al., Molecular ecology, pp. (319-366), John Wiley & Sons, Ltd.

3. Freeland, J. R. et. al. (2011). Genetic Analysis of Multiple Populations. In Freeland, J. R. et al., Molecular ecology (pp. 129-178), John Wiley & Sons, Ltd.

4. Freeland, J. R. et. al. (2011). Genetic Analysis of Single Populations. In Freeland, J. R. et al., Molecular ecology (pp. 77-128), John Wiley & Sons, Ltd.

5. Freeland, J. R. et. al. (2011). Molecular Markers in Ecology. In Freeland, J. R. et al., Molecular ecology, (pp. 35-76), John Wiley & Sons, Ltd.

6. Freeland, J. R. et. al. (2011). Phylogeography. In Freeland, J. R. et al., Molecular ecology (pp. 225-270), John Wiley & Sons, Ltd.

7. Rowe, G. et al. (2017). Species, populations and individuals. In Rowe, G. et al., An introduction to molecular ecology (pp. 123-164), Oxford University Press

8. Rowe, G. et al. (2017). Population genetics. In Rowe, G. et al., An introduction to molecular ecology (pp. 206-242), Oxford University Press

9. Rowe, G. et al. (2017). Phylogeography. In Rowe, G. et al., An introduction to molecular ecology (pp. 278-321), Oxford University Press

10. Wheater, C. P. et al. (2020). Sampling mobile organisms. In Wheater C. P. et al., Practical field ecology (pp. 119-274), John Wiley & Sons, Ltd.

11. Joseph Sambrook & David W. Russell (2001), Chapter 8 In Vitro Amplification of DNA by the Polymerase Chain Reaction. In Joseph Sambrook & David W. Russell Molecular Cloning A Laboratory manual Third edition, pp. (8.1-8.126), Cold Spring Harbor Laboratory Press

12. Lewin, B. (2003). Chapter 1 Genes are DNA. In Lewin, B, Genes VIII (pp. 1-32), Pearson Prentice Hall

13. Lewin, B. (2003). Chapter 14 DNA replication. In Lewin, B, Genes VIII (pp. 387-418), Pearson Prentice Hall

14. Lewin, B. (2003). Chapter 15 Recombination and repair. In Lewin, B, Genes VIII (pp. 419-466), Pearson Prentice Hall

15. Lewin, B. (2003). Chapter 2 The interrupted gene. In Lewin, B, Genes VIII (pp. 33-50), Pearson Prentice Hall

16. Lewin, B. (2003). Chapter 3 The content of the genome. In Lewin, B, Genes VIII (pp. 51-84), Pearson Prentice Hall

17. Lewin, B. (2003). Chapter 4 Clusters and repeats. In Lewin, B, Genes VIII (pp. 85-112), Pearson Prentice Hall

18. Lewin, B. (2003). Chapter. 13 The replicon. In Lewin, B, Genes VIII (pp. 353-386), Pearson Prentice Hall

19. Bazele Muzeologiei, Ediţia a II – a, prof. univ. dr. Radu Florescu, Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998.

20. Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, 2011.

Articole:

1. International Code of Zoological Nomenclature Fourth Edition online,http://iczn.org/iczn/index.jsp

2. Andrew, R. L., Bernatchez, L., Bonin, A., Buerkle, C. A., Carstens, B. C., Emerson, B. C., Rieseberg, L. H. (2013). A road map for molecular ecology. Molecular Ecology, 22(10), 2605-2626.

3. Darling, J.A. and M.J. Blum, 2007 – DNA-based methods for monitoring invasive species: a review and prospectus Biological Invasions, 9 751-765.

4. Desalle, R., M.G. Egan and M. Siddall, 2005 – The unholy trinity: taxonomy, species delimitation and DNA barcoding. Phil. Trans. R. Soc. B, doi:10.1098/rstb.2005.1722

5. Krishna Krishnamurthy, P., & Francis, R. A. (2012). A critical review on the utility of DNA barcoding in biodiversity conservation. Biodiversity and Conservations, 21(8), 1901- 1919.

6. Ionescu M., Schnapp B., Dumitrescu V. (1960) – Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 2: 9-35.

7. Marinescu A., Ionescu A. (1985) – Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 27: 373-417.

Tematică:

1. Specimenele tip şi importanţa lor în taxonomie.

2. Organizarea materialului genetic: structura primară, secundară a ADN şi ARN.

3. Replicarea ADN.

4. Principiul reacţiei PCR şi al secvenţierii acizilor nucleici.

5. Markeri moleculari în ecologie.

6. Analiza diversităţii genetice a populaţiilor.

7. Funcțiile specifice ale Muzeului.

8. Constituirea si dezvoltarea patrimoniului Muzeal.

9. Prezentați, la alegere, trei momente importante din istoria Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”.

10. Dioramele istorice din expoziția publică a Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

4. Pentru ocuparea postului vacant de muzeograf gr. IA (S) domeniul Acarologie, Compartimentul Cercetare Patrimoniu:

Bibliografie:

1. Bănărescu, P. (1973). Principiile și metodele zoologiei sistematice. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 219 pp.

2. Evans, G. O. (1992). Principles of Acarology. CAB International, Wallingford, 563 pp.

3. Florescu, R. (1998). Capitolul 2 – Muzeul ca instituție, pp. 7–44; Capitolul 4 – Activitatea de valorificare cultural–educativă, pp. 167–203. În: Bazele muzeologiei, Ediţia a II-a. Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti.

4. Gaud, J., Atyeo, W. T. (1996). Feather mites of the world (Acarina, Astigmata): the supraspecific taxa. Musée Royal de l’Afrique Centrale, Annales Sciences Zoologiques, 277: 1–191.

5. Ionescu, M., Schnapp, B., Dumitrescu, V. (1960). Contributions to the knowledge on the formation and development of the Bucharest Museum of Natural History (1830-1960). Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 2: 9–35.

6. Marinescu, A., Ionescu, A. (1985). Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Bucarest (1834-1984) – aperçu chronologique. Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 27: 373–417.

7. Mironov, S. V. (2006). Feather mites of the genus Montesauria Oudemans (Astigmata: Proctophyllodidae) associated with starlings (Passeriformes: Sturnidae) in the Indo-Malayan region, with notes on the systematics of the genus. Acarina, 14: 21–40.

8. Mironov, S. V., Wauthy, G. (2008). A systematic review of the feather mite genus Pteroherpus Gaud, 1981 (Astigmata: Pteronyssidae). Bulletin de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique Entomologie, 78: 155–200.

9. Papadopol, A., Matache, I. (1994). The “Grigore Antipa” Museum of Natural History, 1834-1993 – Developing stages. Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 34: 509–520.

10. Santana, F. J. (1976). A review of the genus Trouessartia (Analgoidea: Alloptidae). J. Med. Entomol. Supp., 1: 1–128. doi: 10.1093/jmedent/13.Suppl1.1

11.*** (2011). Ghidul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București.

12.***, International Commission on Zoological Nomenclature (1999). International Code of Zoological Nomenclature, Fourth Edition. The International Trust for Zoological Nomenclature. (disponibil on-line la https://www.iczn.org/the-code/the-code-online/)

Tematică:

1. Morfologia și sistematica acarienilor de pene (Astigmata: Analgoidea și Pterolichoidea).

2. Specificitatea de gazdă a acarienilor de pene (Astigmata: Analgoidea și Pterolichoidea).

3. Stadiul cunoașterii faunei de acarieni de pene (Astigmata: Analgoidea și Pterolichoidea) din România.

4. Concepții despre specie, procesul de speciație, speciația alopatrică și simpatrică.

5. Colecțiile zoologice și importanța lor.

6. Colecțiile acarologice ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

7. Tehnici de preparare și conservare a materialului biologic reprezentat de acarienii de pene (Astigmata: Analgoidea și Pterolichoidea).

8. Nomenclatura zoologică și regulile ei. Exemplarele tip și semnificația lor.

9. Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” – istoricul instituției, structura și organizarea expoziției permanente.

VI. Calendarul de desfăşurare a concursului

1. Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 14.05.2024.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 14.05.2024, ora 16:00.

Candidaţii nemulțumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, în data de 15.05.2024, până la ora 16:00.

Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 16.05.2024, ora 16:00.

2. Proba scrisă se va desfăşura în data de 20.05.2024, ora 10:00 la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București.

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 20.05.2024, ora 16:00.

Candidaţii nemulțumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, în data de 21.05.2024, până la ora 16:00.

Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 22.05.2024, ora 16:00.

3. Interviul se va desfăşura în data de 23.05.2024, de la ora 10:00 la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București.

Rezultatele interviului se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 23.05.2024, ora 16:00.

Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, în data de 24.05.2024, până la ora 16:00.

Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 27.05.2024, ora 16:00.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 28.05.2024, ora 16:00.

Compartiment Resurse Umane – tel. 021 3056013.

27Martie2024

Anunț concurs conservator (M) tr. IA

27Martie2024

                                                                                                                              Nr. 1112/27.03.2024 ANUNȚ În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul…

Află mai multe

Anunț concurs conservator (M) tr. IA

27Martie2024

                                                                                                                              Nr. 1112/27.03.2024

ANUNȚ

În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de conservator (M) tr. IA , pe perioadă determinată, cu normă întreagă, în cadrul Biroului Financiar-Contabil.

 

I. Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II. Condițiile specifice de participare la concursul de de conservator (M) tr. IA Biroul Financiar Contabil:

a) studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat.

b) vechime în muncă de minim 7 ani.

c) experiență de minim 7 ani în evidenţa, înregistrarea materialului inventariat în patrimoniu, verificarea, organizarea, gestionarea și conservarea bunurilor culturale.

III. Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) Opis cu documentele depuse;

b) formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1 – la sediu);

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, după caz;

g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise);

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

i) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

j) curriculum vitae, model comun european.

* Copiile de pe actele prevăzute la punctul IV. lit. c) – f) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, la sediul instituţiei din București, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, la Compartimentul Resurse Umane.

IV. Desfășurarea concursului va avea loc la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București:

Dosarul de concurs se poate depune la Compartimentul Resurse Umane al instituției, până la data de 10.04.2024, ora 16:00.

a) Selecţia dosarelor de înscriere: în data de 11.04.2024;

b) Proba scrisă: în data de 18.04.2024, ora 10:00;

c) Interviul: în data de 23.04.2024, de la ora 10:00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

V. Bibliografie și tematică

Bibliografie:

1. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil-Republicată;

2. Hotărâre nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

3. Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003 – Republicată și Ordonanța 23 din 31 ianuarie 2024 pentru modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003;

4. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil ;

5. Legea nr. 22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice cu modificările aduse de legea nr. 54/1994;

6. Ordinul nr. 2388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului.

 Tematică:

1. Bunuri care aparțin patrimoniului cultural

2. Cercetarea, Clasarea și Evidența

3. Conservarea bunurilor culturale mobile clasate

4. Conservarea bunurilor culturale mobile clasate

5. Funcțiile principale ale muzeului

6. Patrimoniul muzeal

7. Controlul gestiunilor. Inventarierea generală

8. Condiții privind angajarea gestionarilor

9. Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere

VI. Calendarul de desfăşurare a concursului

1. Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 11.04.2024.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 11.04.2024, ora 16:00.

Candidaţii nemulțumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, în data de 12.04.2024, până la ora 14:00.

Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 15.04.2024, ora 14:00.

2. Proba scrisă se va desfăşura în data de 18.04.2024, ora 10:00 la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București.

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 18.04.2024, ora 16:00.

Candidaţii nemulțumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, în data de 19.04.2024, până la ora 14:00.

Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 22.04.2024, ora 14:00.

3. Interviul se va desfăşura în data de 23.04.2024, de la ora 10:00 la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București.

Rezultatele interviului se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 23.04.2024, ora 16:00.

Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, în data de 24.04.2024, până la ora 14:00.

Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 25.04.2024, ora 14:00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 25.04.2024, ora 16:00.

Compartiment Resurse Umane – tel. 021 3056013.

20Februarie2024

Anunț concurs taxidermist gr. IA (S)

20Februarie2024

Nr. 496/20.02.2024 ANUNȚ În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național…

Află mai multe

Anunț concurs taxidermist gr. IA (S)

20Februarie2024

Nr. 496/20.02.2024

ANUNȚ

În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de taxidermist gr. IA (S), pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Compartimentului Taxidermie și Restaurare.

I. Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II. Condițiile specifice de participare la concursul de taxidermist gr. IA (S), Compartimentul Taxidermie și Restaurare:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul de licență Biologie, în domeniul de licență Medicină Veterinară sau în domeniul de licență Zootehnie;

b) deținerea atestatului privind calitatea de expert în domeniile Restaurare Taxidermie;

c) vechime în muncă de minim 7 ani.

 III. Dosarul de concurs:

1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) Opis cu documentele depuse;

b) formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1 – la sediu);

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, după caz;

g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise);

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

i) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

j) curriculum vitae, model comun european.

* Copiile de pe actele prevăzute la punctul IV. lit. c) – f) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, la sediul instituţiei din București, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, la Compartimentul Resurse Umane.

IV. Desfășurarea concursului va avea loc la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București:

Dosarul de concurs se poate depune la Compartimentul Resurse Umane al instituției, până la data de 05.03.2024, ora 16:00.

a) Selecţia dosarelor de înscriere: în data de 06.03.2024;

b) Proba scrisă: în data de 19.03.2024, ora 10:00;

c) Interviul: în data de 22.03.2024, de la ora 10:00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

V. Bibliografie și tematică

Bibliografie:

1)         Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor si a colecţiilor publice, Republicare 2014;

2)         Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, Republicare 2008;

3)         Hotărârea 1546/2003 privind Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

4)         Balo, N., 2019 – Second Edition, Bird Anatomy for Artists – Comprehensive Guide to drawing birds for artists and bird lovers, B Fine Art Studio, Victoria;

5)         Church, C., 2012 – First Edition, Bird Taxidermy – The Basic Manual, British Histrorical Taxidermy Society, Essex;

6)         Papadopol, A., 1964 – Confecţionarea materialului didactic pentru ştiinţe naturale. Editura didactică şi pedagogică;

7)         Predoi, G., Georgescu, B., Belu, C., Dumitrescu, I., Șeicaru, A., Roșu, P., 2011 – Anatomia animalelor domestice. Osteologie, Artrologie, Miologie. Ceres, București;

8)         Reed, C. K., Reed, C. A., 2012 – Guide to Taxidermy. Skyhorse, New York;

9)         Taylor, M., 2020 – The pocket book of the bird anatomy. Bloombury publishing PLC (electronic edition) London;

10)       Turner, A., 2019 – Taxidermy. Thames & Hudson, London;

11)       van Grouw, K., 2013 – The Unfeathered Bird. Princeton University Press, New Jersey;

12)       Iftime, A., M., Bezede, 2011 – Ghidul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

 

Tematică:

1) Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice.

2) Cunoașterea și aplicarea principiilor generale ale taxidermiei în procesul de naturalizare al animalelor.

3) Utilizarea studiului anatomic ca bază esențială în taxidemie.

VI. Calendarul de desfăşurare a concursului

1. Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 06.03.2024.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 06.03.2024, ora 16:00.

Candidaţii nemulțumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, în data de 07.03.2024, până la ora 14:00.

Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 08.03.2024, ora 14:00.

2. Proba scrisă se va desfăşura în data de 19.03.2024, ora 10:00 la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București.

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 19.03.2024, ora 16:00.

Candidaţii nemulțumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, în data de 20.03.2024, până la ora 14:00.

Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 21.03.2024, ora 14:00.

3. Interviul se va desfăşura în data de 22.03.2024, de la ora 10:00 la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, București.

Rezultatele interviului se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 22.03.2024, ora 16:00.

Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, în data de 25.03.2024, până la ora 14:00.

Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 26.03.2024, ora 14:00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet a acesteia (www.antipa.ro) în data de 26.03.2024, ora 16:00.

Compartiment Resurse Umane – tel. 021 3056013.

18Decembrie2023

ANUNȚ privind posturile pentru care se continuă procedurile de ocupare prin concurs

18Decembrie2023

ANUNȚ  privind posturile pentru care se continuă procedurile de ocupare prin concurs   În conformitate cu Art. VII, alin (5) și alin (6) din Ordonanța de Urgență nr. 115 din…

Află mai multe

ANUNȚ privind posturile pentru care se continuă procedurile de ocupare prin concurs

18Decembrie2023

ANUNȚ 

privind posturile pentru care se continuă procedurile de ocupare prin concurs

 

În conformitate cu Art. VII, alin (5) și alin (6) din Ordonanța de Urgență nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, posturile care îndeplinesc cerințele prevăzute pentru continuarea procedurilor de ocupare prin concurs, pentru care s-a afişat rezultatul selecţiei dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt următoarele:

  • curator gr. IA, Biroul Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale;
  • educator muzeal, Biroul Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale.

17Noiembrie2023

ANUNȚ de promovare în grad profesional

17Noiembrie2023

ANUNȚ de promovare în grad profesional În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,…

Află mai multe

ANUNȚ de promovare în grad profesional

17Noiembrie2023

ANUNȚ de promovare în grad profesional

În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru următoarele funcții contractuale:

1 post de conservator gr. I (S) în cadrul Compartimentului Evidență și Conservare, prin transformarea postului de conservator gr. II (S) din statul de funcții valabil.

1 post de conservator gr. II (S) în cadrul Compartimentului Evidență și Conservare, prin transformarea postului de conservator tr. IA (M) din statul de funcții valabil, în grad profesional imediat superior cu nivel de studii superioare.

În vederea participării la examenul de promovare candidatul va depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, dosarul de promovare care conține în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere;

b) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul din care promovează;

c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Examenul de promovare constă într-o probă scrisă și se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, în data de 05.12.2023, ora 10:00.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim fiind de 100 de puncte.

Rezultatul examenului de promovare se va afișa în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Candidatul nemulțumit de rezultat poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.

 Bibliografie și tematică pentru promovare în funcția de conservator gr. I (S)

Bibliografie:

1. Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008;

2.Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice, republicată 2014;

3. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

4. Ordin nr. 2371/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000;

5.  Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

6. Moldoveanu A., 2011 – Conservarea preventivă a bunurilor culturale. Ediția a IV-a revizuită și adăugită, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 480 pag.;

7. Iftime A., Bezede M., 2011 – Ghidul Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa.

Tematică:

– Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;

– Cunoașterea prevederilor generale ale legislației referitoare la organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice;

– Conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile;

– Noțiuni de bază referitoare la expoziția permanentă a Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa.

Bibliografie și tematică pentru promovare în funcția de conservator gr. II (S)

Bibliografie:

1. Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008;

2. Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice, republicată 2014;

3. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

4. Ordin nr. 2371/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000;

5. Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

6. Moldoveanu A., 2011 – Conservarea preventivă a bunurilor culturale. Ediția a IV-a revizuită și adăugită, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 480 pag.;

7. Iftime A., Bezede M., 2011 – Ghidul Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa.

 

Tematică:

– Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;

– Cunoașterea prevederilor generale ale legislației referitoare la organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice;

– Conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile;

– Noțiuni de bază referitoare la expoziția permanentă a Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa.

Tot timpul pregatim ceva nou

Vreti sa fiti la curent cu noile expozitii?

Abonati-va la newsletter