Concursuri angajare

29Septembrie2022

ANUNȚ de promovare în grad profesional

29Septembrie2022

 Nr. 2720/29.09.2022 ANUNȚ   de promovare în grad profesional În baza prevederilor H.G. nr.286/2011 și completată de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a…

Află mai multe

ANUNȚ de promovare în grad profesional

29Septembrie2022

 Nr. 2720/29.09.2022

ANUNȚ 

 de promovare în grad profesional

În baza prevederilor H.G. nr.286/2011 și completată de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” organizează examen de promovare în grad profesional pentru următoarea funcție contractuală :

 – 1 post de consilier juridic gr. II din cadrul Compartimentului Juridic: prin transformarea postului de consilier juridic debutant din statul de funcții valabil la data de 27.06.2022.

 

Examenul de promovare în grad profesional constă într-o probă scrisă și se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, în data de 14 octombrie 2022, ora 10:00.

 

Examinarea constă în evaluarea următoarelor criterii:

– cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

– abilităţi de comunicare;

– capacitate de sinteză;

– complexitate, iniţiativă, creativitate.

 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim fiind de 100 de puncte.

Rezultatul examenului de promovare se va afișa în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor. 

Rezultatul final se afișează în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;
 • Statutul profesiei de consilier juridic;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile  publice,  cu  modificările și  completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
 • Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 • Ordin nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare;
 • Ordin nr. 4204 din 15 iulie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare;
 • Legea nr. 311/2003, privind muzeele și colecțiile publice, republicată;
 • Legea nr. 182/2000 privind  protejarea  patrimoniului  cultural  național – republicare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  exportul  definitiv  sau  temporar  al  bunurilor  culturale mobile;
 • Ordinul Ministrului Culturii nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
 • Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice;
 • Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor și a colecțiilor publice.

30Iunie2022

Anunt concurs cercetător științific gr. II

30Iunie2022

Nr. 2011/30.06.2022 ANUNȚ   MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ ,,GRIGORE ANTIPA,, organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de Cercetător științific gradul II – domeniul entomologie – Ordinul Orthoptera,…

Află mai multe

Anunt concurs cercetător științific gr. II

30Iunie2022

Nr. 2011/30.06.2022

ANUNȚ

 

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ ,,GRIGORE ANTIPA,, organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de Cercetător științific gradul II – domeniul entomologie – Ordinul Orthoptera, din cadrul Compartimentului Cercetare Patrimoniu.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare, O.M.E.C.T.S. 6129/2016 pentru ocuparea unui post vacant de Cercetător științific gradul II, domeniul Biologie.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a) opis;
 2. b) cerere-tip de înscriere la concurs;
 3. c) fișa de evaluare – din partea candidatului (semnată de candidat), în care acesta prezintă îndeplinirea standardelor minimale naționale aprobate prin Ordin de Ministru; declarație de asumare a răspunderii (în original) – scrisă de mână de către candidat cu toate datele de identificare, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări; declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform regulamentului (UE) 2016/679;
 4. d) curriculum vitae – al candidatului cu datele de contact și semnat de acesta;
 5. e) acte doveditoare ale vechimii în specialitate:

copii legalizate: cartea de muncă; raport per salariat (extras REVISAL);

în original:

– adeverința de vechime în muncă eliberată de instituția unde candidatul este titular, în care se evidențiază traiectoria profesională (perioadele și funcțiile profesionale ale candidatului în învățământul superior / în cercetarea științifică / alte activități;

– documentul (ele) care atestă, dacă este cazul, desfășurarea de activități de învățământ superior sau de activități de cercetare în țară sau străinătate în conformitate cu Legea nr. 319/2003, art. 37.

 1. f) acte doveditoare ale studiilor:

copii legalizate: diploma de doctor în domeniul Biologie, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă.

 1. g) acte doveditoare ale identității:

copii legalizate: certificatul de naștere; certificatul de căsătorie;

copie nelegalizată: cartea de identitate;

 1. h) actul doveditor al lipsei antecedentelor penale – cazier judiciar;
 2. i) actul doveditor al stării de sănătate corespunzătoare postului – adeverință medicală eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, în formatul stndard stabilit de Ministerul Sănătății;
 3. j) lista de lucrări a candidatului (semnată de candidat și însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative) – structurată în raport cu cerințele preliminare și cu criteriile de evaluare, în această ordine: teza (tezele) de doctorat; cărți publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute sau în reviste din țară recunoscute de CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute, din țară și din străinătate (cu ISI și/sau BDI); proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant; altele (inclusiv citările).

 

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Şos. Kiseleff, nr. 1, Sector 1, Bucureşti, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului.

Concursul se va desfăşura în data de 01.08.2022, ora 11:00 la sediul instituţiei și constă în analiza dosarului de înscriere la concurs, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și aprecierea prin punctaj pe baza grilei specifice activității locului de muncă a candidatului și a performațelor sale.

Pe baza punctajelor, Comisia de concurs propune acordarea titlurilor ştiinţifice de CS II candidaţilor care îndeplinesc standardele minimale prevăzute în ordin, respectiv candidaţilor care au un punctaj mai mare.

 

Cerinţele minime de experiență profesională pentru ocuparea postului:

 • să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului;
 • să dețină titlul științific de doctor – domeniul Biologie.

 

Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, şi de 45 de zile, la nivelul instituţiei sau al unităţii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

 

Detalii privind concursul se pot obţine la telefon: 021/3056013 sau pe site-ul instituției www.antipa.ro.

 

 

 

 

Anexă Anunț 2011/30.06.2022                      

Calendar desfășurare concurs – Cercetător științific gradul II:

a) 01.08.2022 – Selecție și evaluare dosare, ora 11:00

b) 01.08.2022 – Afișare rezultate, ora 16:00

c) 02.08.2022 – Depunere contestații

d) 03.08.2022 – Afișare rezultat final probă, ora 16:00

e) 04.08.2022 – Afișare rezultate finale concurs

02Mai2022

Anunt concurs restaurator gr.II

02Mai2022

Nr. 1343/02.05.2022 MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui…

Află mai multe

Anunt concurs restaurator gr.II

02Mai2022

Nr. 1343/02.05.2022

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post vacant de restaurator (S) gr. II din cadrul Compartimentului Taxidermie și Restaurare.

Condiţie generală de participare pentru candidați:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în Domeniul de licență – Biologie.

Condiţii specifice de participare pentru candidați:
vechime în muncă de minim 6 luni;
experiență profesională sau de specialitate în activități de restaurare, conservare preventivă și taxidermie, de minim 6 luni.

Concursul se va desfășura după cum urmează:
a) 2 mai 2022 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 16 mai 2022, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
c) 18 mai 2022 – selecţia dosarelor;
d) 24 mai 2022, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;
e) 27 mai 2022, începând cu ora 10:00 – interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:
a) opis;
b) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
e) carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae.
Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografia pentru concurs:

 1. Cesare Brandi, 1995 – Teoria restaurării, Editura Meridiane, București
 2. Annamaria Baciu, 2011 – O istorie a artei restaurării. Editura Grinta, Cluj-Napoca.
 3. Florescu, R., 1998 – Funcția de păstrare și conservare a patrimoniului muzeal Cap III În: Bazele muzeologiei, pg. 116-163. Ediția a 2-a, București: Centrul de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură.
 4. Mihaela Anca Gavril, 2021 – Coduri de etică în conservare-resturare. În Caietele restaurării. Editura ACS, pp. 378-402.
 5. Ana Georgescu, 2019 – Integrarea cromatică prevăzută în codurile de etică. În Caietele restaurării, Editura ACS, pp. 58-71.
 6. Mihai Hrib, Andrei Hrib, 2015 – Estetica Restaurării Științifice. Pp 269-277.
 7. Mihai Lupu, Ileana Crețu, 2019 – Norme, principii și coduri etice în conservare-restaurare. În Caietele restaurării, Editura ACS, pp. 72-79.
 8. Aurel Moldoveanu, 2011- Conservarea preventivă a bunurilor culturale. Ediția a patra, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște.
 9. Papadopol, A., 1964 – Confecţionarea materialului didactic pentru ştiinţe naturale. Editura didactică şi pedagogică
 10. Van Gaver A. 2021 – Bringing taxidermy back to life: the conservation of an Aldabra giant tortoise Aldabrachelys gigantea Schweigger, 1812, Journal of Natural Science, Volume 8, 13-20
 11. Elizabeth Nunan, Judith Levinson, Lisa Elkin, Corina Rogge, Julia Sybalsky, and Becca Pollak, 2012: In their true colors: Developing new methods for recoloring faded taxidermy, Objects Specialty Group Postprints, Volume 19, 25-40
 12. Diebitz Rene, 2021, Der Tiefsee-Anglerfisch (Ceratias holboelii Kroyer, 1845) von Hermanus Hendrikus ter Meer, Ein historisches Praparat von 1925-mitbesonderer Beachtung seiner Restaurierung, Der Preparator, Volume 67, 49-57

Acte normative:

 1. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor si a colecţiilor publice, Republicare 2014
 2. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, Republicare 2008
 3. Hotărârea 1546/2003 privind Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

Ghiduri:

 1. Iftime, A., M., Bezede, 2011 – Ghidul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Proceduri:

 1. Procedura operațională: Întocmirea documentației pentru restaurarea bunurilor culturale mobile din colecțiile MNINGA și circuitul bunurilor și al documentelor.

 

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

 

Anexă la anunț

Calendar concurs

a) 2 mai 2022 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 16 mai 2022, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 18 mai 2022 – selecţia dosarelor;
18 mai 2022 – afișare rezultat etapă;
19 mai 2022 – depunere contestații până la ora 16:00;
20 mai 2022 – rezultat final etapă;
d) 24 mai 2022, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;
24 mai 2022 – afișare rezultate probă;
25 mai 2022 – depunere contestații până la ora 16:00;
26 mai 2022 – rezultat final probă;
e) 27 mai 2022, începând cu ora 10:00 – interviul;
27 mai 2022 – afișare rezultate probă;
28 mai 2022 – depunere contestații până la ora 16:00;
30 mai 2022 – rezultat final probă;
f) 31 mai 2022 – afișare rezultate finale concurs.

 

 

 

25Noiembrie2021

Anunt concurs consilier juridic debutant

25Noiembrie2021

Nr. 3488/25.11.2021 MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui…

Află mai multe

Anunt concurs consilier juridic debutant

25Noiembrie2021

Nr. 3488/25.11.2021

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic (S) debutant din cadrul Compartimentului Juridic.

Condiţie generală de participare pentru candidați:
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în Domeniul de licență – Drept.

Condiţie specifică de participare pentru candidați:
– cunoaşterea temeinică a legislației privind achizițiile publice, respectiv cunoașterea legislației specifice sectorului ocupațional cultură (protejarea patrimoniului cultural național, mobil și imobil; principiile organizării și funcționării muzeelor și colecțiilor publice), cunoașterea legislației privind cercetarea științifică.

Concursul se va desfășura după cum urmează:
a) 25 noiembrie 2021 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 13 decembrie 2021, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
c) 14 decembrie 2021 – selecţia dosarelor;
d) 21 decembrie 2021, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;
e) 23 decembrie 2021, începând cu ora 10:00 – interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:
a) opis;
b) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru concurs:
• Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;
• Statutul profesiei de consilier juridic;
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanța nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
• Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
• Ordin nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare;
• Ordin nr. 4204 din 15 iulie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare;
• Legea nr. 311/2003, privind muzeele și colecțiile publice, republicată;
• Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național – republicare;
• Hotărârea Guvernului nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
• Ordinul Ministrului Culturii nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
• Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice;
• Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor și a colecțiilor publice.

Tematica pentru concurs:
1. Organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;
2. Achizițiile publice;
3. Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
4. Regimul juridic general, clasificarea şi principiile organizării şi funcţionării muzeelor şi colecţiilor publice;
5. Protejarea patrimoniului cultural național mobil.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

 

 

Anexă la anunț

Calendar concurs

a) 25 noiembrie 2021 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 13 decembrie 2021, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 14 decembrie 2021 – selecţia dosarelor;
14 decembrie 2021 – afișare rezultat etapă;
15 decembrie 2021 – depunere contestații până la ora 13:00;
15 decembrie 2021 – rezultat final etapă;
d) 21 decembrie 2021, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;
21 decembrie 2021 – afișare rezultate probă;
22 decembrie 2021 – depunere contestații până la ora 13:00;
22 decembrie 2021 – rezultat final probă;
e) 23 decembrie 2021, începând cu ora 10:00 – interviul;
23 decembrie 2021 – afișare rezultate probă;
24 decembrie 2021 – depunere contestații până la ora 13:00;
24 decembrie 2021 – rezultat final probă;
f) 27 decembrie 2021 – afișare rezultate finale concurs.

24Noiembrie2021

Anunt concurs muncitor calificat tr.I

24Noiembrie2021

Nr. 3470/24.11.2021 MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui…

Află mai multe

Anunt concurs muncitor calificat tr.I

24Noiembrie2021

Nr. 3470/24.11.2021

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” organizează la sediul său din Şos. Kiseleff, nr. 1, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat tr. I din cadrul Compartimentului Tehnic-Administrativ.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:
a) au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţie generală de participare pentru ocuparea postului:
– studii generale/medii/școală profesională.

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului:
– calificare profesională în meseria de Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze;
– autorizație I.S.C.I.R.;
– vechime în muncă de minim 20 ani.

Concursul se va desfășura după cum urmează:
a) 24 noiembrie 2021 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 10 decembrie 2021, ora 13:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 13 decembrie 2021 – selecţia dosarelor;
d) 20 decembrie 2021, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;
e) 22 decembrie 2021, începând cu ora 10:00 – interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Şos. Kiseleff, nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:
a) opis;
b) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor cursuri de perfecționare/specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
e) carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae.
Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru concurs:
• ORDIN nr. 845 din 12 octombrie 2015 privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală (revizuire şi comasare normativele I 13-2002 şi I 13/1-2002)”, indicativ I 13-2015;
• ORDIN nr. 818 din 6 octombrie 2015 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)”, indicativ I9-2015;
• Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*) – REPUBLICARE;
• ORDIN nr. 1007 din 21 mai 2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1-2010 „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale < = 400 KW”, PT C2-2010 „Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi” şi PT C11-2010 „Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor”;
• ORDIN nr. 663 din 12 aprilie 2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C1-2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente”, PT C4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C6-2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C7-2010 „Dispozitive de siguranţă”, PT C8-2010 „Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate”, PT C9-2010 „Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune”, PT C10-2010 „Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune”;
• ORDIN nr. 2154 din 11 decembrie 2009 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente” şi PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire”
• LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă.

Tematica pentru concurs:
• Prescripții tehnice ISCIR C1-2010 și CR8 – 2009;
• Norme privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală;
• Norme privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor;
• Securitate si sănătate în muncă.

Secretariat comisie concurs – tel. 021 3056013.

 

 

 

Anexă la anunț

Calendar concurs

a) 24 noiembrie 2021 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
b) 10 decembrie 2021, ora 13:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 13 decembrie 2021 – selecţia dosarelor;
13 decembrie 2021 – afișare rezultat etapă;
14 decembrie 2021 – depunere contestații până la ora 13:00;
14 decembrie 2021 – rezultat final etapă;
d) 20 decembrie 2021, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;
20 decembrie 2021 – afișare rezultate probă;
21 decembrie 2021 – depunere contestații până la ora 13:00;
21 decembrie 2021 – rezultat final probă;
e) 22 decembrie 2021, începând cu ora 10:00 – interviul;
22 decembrie 2021 – afișare rezultate probă;
23 decembrie 2021 – depunere contestații până la ora 13:00;
23 decembrie 2021 – rezultat final probă;
f) 27 decembrie 2021 – afișare rezultate finale concurs.

 

 

Tot timpul pregatim ceva nou

Vreti sa fiti la curent cu noile expozitii?

Abonati-va la newsletter